VERGİ 2024-014

2024 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi (MTV), MTV Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca bir önceki yıl MTV tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmekte olup, maddenin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı; yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye ve taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye yetkilidir.

2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiş ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Bu suretle artırılan MTV tutarları, 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56) ile ilan edilmiştir.

Diğer taraftan Bakanlar Kurulu, MTV Kanununun 7061 Sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5 inci maddesinde yer alan yetkisi kapsamında 2004/8327 Kararı ile (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait
MTV tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacağını belirlemiştir.

Bizim anlayışımıza göre; her ne kadar anılan Bakanlar Kurulu Kararı, MTV Kanununun 7061 Sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5 inci maddesinde yer alan yetkisi kapsamında yayımlanmış olsa da, anılan değişiklik sonrasında da geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle Kararın 2024 yılı için de uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.

56 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin tam metnine (dolayısıyla 2024 yılı için geçerli MTV tarifelerine) ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.