VERGİ 2024-008

2024 YILINDA UYGULANACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ AZAMİ TUTARI

(68 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği)

Bilindiği üzere, Damga Vergisi Kanunu'nun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasına göre Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), her takvim yılı başından geçerli olmak üzere; önceki yılda uygulanan tutarların, önceki yıl için tespit ve ilân olunan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanmaktadır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10 kuruşa kadarki kesirler dikkate alınmamaktadır.

Öte yandan, Kanunun 14’üncü maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında,

Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kâğıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800.000,00 YTL’ yi aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” 

hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı, 2023 yılı için geçerli yeniden değerleme oranını 556 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile %58,46 olarak ilan etmiştir.

Buna göre, Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 68 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında (%58,46) artırılmıştır. 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar 68 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği[1] ekindeki (1) sayılı tabloda yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kanunun 14’üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ve 2023 yılında 10.732.371,80 TL olarak uygulanmış bulunan üst sınır da yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 17.006.516,30 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre 2024 yılında düzenlenecek her bir kâğıttan alınacak damga vergisinin tutarı 17.006.516,30 TL’yi aşamayacaktır.

Saygılarımızla.

 
1) SAYILI TABLO
(2) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)
7. (Ek:6728/28. md. Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) (Binde 9,48)
8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0)
9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri (Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
 
11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri
(Binde 9,48)
13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler
(Binde 9,48)
14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0)
15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 0)
16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler (467,20 TL)
2. Sulhnameler (467,20 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (2.628,50 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (467,20 TL)
2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
aa) Makbuz senedi (Resepise) (160,30 TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (94,60 TL)
ac) İyda senedi (14,70 TL)
ad) Taşıma senedi (3,40 TL)
b) Konşimentolar (94,60 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (160,30 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
ba) Bilançolar (360,10 TL)
bb) Gelir tabloları (171,90 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (171,90 TL)
c) Barnameler (14,70 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (69,80 TL)
e) Ordinolar (3,40 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (69,80 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (3,40 TL)
b) Vergi beyannameleri:  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (467,20 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (624,10 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (308,30 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (308,30 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (308,30 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (624,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (228,80 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (228,80 TL)
f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler.  
(365,50 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (3,40 TL)
 
[1] 30 Aralık 2023 Tarih ve 32415 (2. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.