VERGİ 2024-016

2024 YILINDA UYGULANACAK HARÇ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 5281 sayılı Kanun ile değişik mükerrer 138 inci maddesinde, maktu harç tutarlarının birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirlerinin tahsil edilmeyeceği hükme bağlanmış, son fıkrasında ise, Bakanlar Kurulunun bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş miktarları ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, maktu harçlarda yirmi katına, nispi harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2023 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı, 554 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile %58,46 olarak ilan edilmiştir.

Buna göre, 93 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 2023 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında %58,46 artırılmış olup, artırılan bu tutarlar 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Harçlar Kanununa bağlı (2), (5) ve (7) sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi) birim değer üzerinden alınacak maktû harç tutarları yer almaktadır. Anılan Tebliğde, toplam değere birim maktû harcın uygulanması suretiyle bulunan ve asgarî-azamî sınırlar arasında kalan harç miktarlarındaki 10 Kuruşa kadarki kesirlerin de dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, Harçlar Kanununa bağlı (8) ve (9) no.lu tarifelerde yazılı bazı belgelerin yıllık harç kapsamında bulunduğunu, bu harçların mükelleflerce OCAK AYI İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ, aksi takdirde bunların (39 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca) gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz.

94 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine ekli HARÇ TARİFELERİ (9 adet tarife) için tıklayınız.

Saygılarımızla.