VERGİ 2024-011


MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ÖDENMESİ GEREKEN MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI 2024 YILI İÇİN 400 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında,

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.”

hükmü yer almaktadır.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22) ile söz konusu maktu vergi tutarı 2023 yılı yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2024 tarihinden itibaren 400 TL olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla.