VERGİ 2024-021


ENGELLİLERE ÖTV’DEN İSTİSNA ARAÇ SATIŞINDAKİ ÜST LİMİT 2024 YILI İÇİN 1.591.200 TL’YE YÜKSELTİLMİŞTİR

Bilindiği gibi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin,
  • 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli belli bir tutarın altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,
  • 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,
  • 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin,

engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz.

Yukarıda yer verilen 87.03 tarife pozisyonundaki araçlara ilişkin istisna uygulamasına esas üst sınır 2023 yılında 1.004.200 TL olarak uygulanmıştı. Bu üst sınır, 30.12.2023 tarihli ve 32415  sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) (Tebliğ) ile 1.591.200 TL’ye çıkarılmıştır. Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.