VERGİ 2024-012

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN KDV İADELERİNE İLİŞKİN SINIR 2024 YILI İÇİN 90.800 TL OLARAK UYGULANACAKTIR

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilmektedir.

Ancak indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili bir sınır uygulanmakta olup, bu sınır son olarak 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınırın, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı belirtilmiştir.(Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir)

Bu çerçevede yeniden değerleme oranında artırılarak 2023 yılı için 57.300 TL olarak uygulanan sınır  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) (Tebliğin) ile 2023 yılı yeniden değerleme oranında artırılarak 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2024 yılı için yıllık KDV iadesi alınabilmesi, Aralık 2023 sonu itibariyle devir KDV’nin 90.800 TL’nin üzerinde olması halinde mümkündür. Hesaplanan iade tutarından 90.800 TL indirilecek ve kalan kısım iadeye konu olabilecektir.

Başka bir anlatımla, iadenin 90.800 TL’yi aşmış olması halinde iadenin tamamı değil, hesaplanan iade tutarından 90.800 TL’nin indirilmesi suretiyle bulunan tutar iadeye konu edilecektir.

2024 yılı içinde indirimli oran kapsamında iadenin aylık olarak alınması durumunda, hesaplanan ilk KDV iade tutarından indirilmek suretiyle hareket edilecek ve 90.800 TL tamamlanıncaya kadar iade yapılmayacaktır.

Saygılarımızla.