VERGİ 2024-003

İNDİRİMLİ STOPAJ ORANLARININ UYGULANMA SÜRESİ 30/4/2024 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununun (GVK) geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat/stopaj oranları 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile tespit edilmiştir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı:8002) ile 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2, geçici 3, geçici 4 ve geçici 5 inci maddelerinde yer alan “31/12/2023” ibareleri “30/4/2024” şeklinde değiştirilmek suretiyle indirimli stopaj oranlarının uygulanma süreleri 30/4/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu değişiklik 8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yayım tarihi olan 28 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

30/4/2024 tarihine kadar indirimli stopaj uygulamasını sağlayan bu geçici maddeler aşağıdaki gibidir:

“GEÇİCİ MADDE 2-30/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (30/9/2020) ile 30/4/2024 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2) Mevduat faizlerinden;
i)  Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
iv)  Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,
v)    Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.
vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

3)    Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
i)    Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
iii)  1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
iv)  Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,
v)  Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.”

“GEÇİCİ MADDE 3 – 
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (23/12/2020) ile 30/4/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/4/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.”

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (22/12/2021) ile 30/4/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.”

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (28.6.2022) ile 30/4/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanır.”

Saygılarımızla.