VERGİ 2024-002

GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANAN İTHALAT İŞLEMLERİNDE BEDELİN 24/11/2023 TARİHİNDEN ÖNCE ÖDENMİŞ OLMASI VE İTHALATIN 1/4/2024 TARİHİNE KADAR YAPILMASI ŞARTIYLA KDV İNDİRİM YASAĞI KALDIRILMIŞTIR

2023/99 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere Cumhurbaşkanı, Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden 24/11/2023 tarihli ve 32329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında gümrükte ödenen KDV’nin indirim hakkını kaldırmıştır.
Bu Karar yayım tarihi olan 24/11/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu defa 28 Aralık 2023 tarihli 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına dair 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki geçici madde eklenmek suretiyle, KDV indirim yasağı kapsamına giren işlemlerde 24/11/2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi ve malların en geç 1/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ithal edilmesi şartıyla söz konusu ithalatlara ilişkin yüklenilen KDV’ler için indirim yasağı kaldırılmıştır:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 24/11/2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların en geç 1/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ithal edilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.”

8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.