VERGİ 2024-034

ENFLASYON DÜZELTMESİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR


31.12.2023 tarihli mali tablolar için ve şartların sağlanması halinde 2024 yılı ve takip eden dönemlerde yapılacak enflasyon düzeltmesine ilişkin açıklamalar 555 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğinde (Tebliğ) yapılmış ve bu Tebliğ’deki açıklamalara 2024/029 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Bu defa, söz konusu düzeltme işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranlarının belirlenmesi ile uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamaların yapılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20.02.2024 tarihinde 165 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri (Sirküler) yayımlanmıştır.

Anılan Sirkülerde yapılan açıklamalardan önemli gördüklerimiz aşağıda kısaca özetlenmiştir:

Reel Olmayan Finansman Maliyeti (ROFM)

VUK’un mükerrer 298/A maddesinde, stokların, satılan malın ve maddi duran varlıkların maliyet bedeline ve mali duran varlıkların alış bedeline intikal ettirilen ROFM düşüldükten sonra bulunan tutarların düzeltmeye tâbi tutulacağı belirtilmektedir. Maddede maddi olmayan duran varlıkların ayrıca sayılmamış olması nedeniyle bu kıymetler için ROFM hesaplaması yapılmayacağı açık olmakla birlikte, uygulamada bu konuda bazı tartışmalar söz konusuydu.