VERGİ 2024-001

VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %41,75’TEN %44,25’E YÜKSELMİŞTİR

2023/101 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 01.12.2023 tarihinden geçerli olacak şekilde %36,75’ten %41,75’e yükseltilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Aralık 2023 tarih ve 32408 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkındaki Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir
Söz konusu Tebliğ ile,

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %40,75’ten %43,25’e
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %41,75’ten %44,25’e yükseltilmiştir.

Belirlenen oranlar, Tebliğin yayımlandığı 23 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınan oran “yıllık avans faizi” olduğundan, bu değişiklikle 23 Aralık 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %41,75’ten %44,25’e yükselmiş bulunmaktadır.

Buna göre, herhangi bir değişiklik yapılmazsa 2023 yılsonu (31.12.2023) itibariyle yapılacak reeskont işlemlerinde senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse yeni oran (%44,25) kullanılacaktırYeni bir oran belirlenmediği sürece, geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont işlemlerinde bu orana itibar edilecektir.

Döviz cinsinden senetlerin reeskont işlemlerinde, senette faiz oranı yazılı değilse VUK’nun 280 inci maddesi uyarınca LİBOR esas alınmaktadır. 

Bilindiği üzere, 7491 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2025” şeklinde değiştirilmek suretiyle, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazını geçersiz sayan hükmün uygulanması iki yıl uzatılarak 31/12/2025 tarihine kadar ileri tarihli çek keşide etme olanağı iki yıl uzatıldığından, vergisel açıdan çeklerde reeskont uygulaması olanağı da kendiliğinden iki yıl daha uzamış bulunmaktadır.

Alacak ve borç senetleri ile vadeli çek ve vadesi belli senetsiz alacak ve borçların reeskontu konusunda detaylı bilgiler 2002/91 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Öte yandan, ticari işlerde 1.7.2023 tarihinden itibaren geçerli olan kanuni temerrüt faizi oranı bu değişiklikten etkilenmeyecek ve 2023 yılı sonuna kadar %16,75 olarak uygulanmaya devam edilecektir. Ancak yılsonun kadar oranlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığı taktirde, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, ticari işlerde kanuni temerrüt faizi oranı %44,25 olarak uygulanmaya başlayacaktır.

Saygılarımızla

TÜM VERGİ SİRKÜLERLERİ