İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-016

HASTALIK VE ANALIK HALİNDE MEVCUT GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK HESAPLAMA YÖNTEMİNE ANAYASA MAHKEMESİNDEN İPTAL KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından 2021/61 Esas numaralı, 2024/31 Karar numaralı ve 01/02/2024 Karar tarihli “Anayasa Mahkemesi Kararı” 21/03/2024 tarihli ve 32496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, hastalık ve analık halinde geçici iş göremezlik hesabından muvazaalı işlemler ile fazla yapılacak ödeneklerin önüne geçmek için 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 uncu maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç aylık” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve mezkur madde “İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile hastalık ve analık halinde geçici iş göremezlik ödeneklerine esas ortalama günlük kazanç sınırları azaltılmış, son 12 aylık dönemdeki kazançların dikkate alınması esası getirilmiş ve kişinin son yılda 180 günden az prim ödemesi varsa bu defa, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecek şekilde ödeneğe esas kazançlara üst sınır getirilmiştir.

Yayımlanan Anayasa Kararı ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…hastalık ve analık…” ve “…analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki…” ibareleri ile ikinci cümlesi iptal edilmiştir.

Kararın, 21/03/2024 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra (21/12/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda yürürlük tarihine kadar yeni düzenleme yapılması beklenmektedir. Yasal düzenleme yayımlandığında konu ile ilgili ayrıca sirkülerimiz yayımlanacaktır.

Söz Konusu Karar’a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.