İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-007

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

03/02/2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7495 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kısa çalışma ödeneği şartları değiştirilmiş, 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde yer alan 6111 sayılı sigorta prim teşviki 31/12/2025 tarihinde kadar uzatılmış ve 2024 yılı için uygulanacak asgari ücret desteği belirlenmiştir.

Söz konusu Kanun ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1-   4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında kısa çalışma ödeneğinde yapılan değişiklikler;

•  Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.

•  Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.

•  Kısa çalışma ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik edilemez.

•  Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşülür.

•  Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilir, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.

•  Kanun maddesi 01/03/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

2-   4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında 6111 sayılı sigorta prim teşvikinde süre uzatımı;

•  6111 sayılı Kanuna ilişkin işveren sigorta prim teşviki 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edilecektir. Cumhurbaşkanı, uygulanma süresini 31/12/2026 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacaktır.

•  Kanun maddesi 01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 03/02/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

3-   5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler için asgari ücret desteğine ilişkin hükümler;

•  2023 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 671 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2024 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

•  2024 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2024 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 23,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı, 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 Türk lirası olarak esas alınır.

•  Kanun maddesi 01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 03/02/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Asgari Ücret Desteği ile ilgili usul ve esaslar henüz açıklanmamış olup SGK tarafından uygulama genelgesi yayımlandığında konuyla ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Söz Konusu Kanun’a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.