İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK  2024-010

2024/3 SAYILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ GENELGESİ YAYIMLANDI


03/02/2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “7495 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 6 ncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 101'inci madde eklenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 29/02/2024 tarihli ve 2024/3 sayılı “Asgari Ücret Desteği” Genelgesi yayımlanarak 2024 Ocak – Aralık dönemini kapsayacak şekilde 2024 yılı asgari ücret desteği ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Genelge’de 5510/4 (a) bendi kapsamında olan ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları(malullük-yaşlılık-ölüm) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerin faydalanacağı asgari ücret desteği esasları özetle aşağıdaki gibidir.

•  Destekten yararlanma şartları bakımından işyerinin 2024 yılı öncesi veya 2024 yılında tescil edilmesi bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. İşyerlerinin tescil yılına göre değerlendirmeler ayrı ayrı yapılmıştır.


•  2024 yılı öncesi tescil edilen işyerleri destekten yararlanmak için 2023 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 671_TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341_TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789_TL ve altında olan, 2024 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 23,33 TL (aylık 700 TL) ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2024 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

•  Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup şartları taşıyan işverenlerin tamamı bu destekten otomatik olarak yararlanacaktır.

•  Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran (5510 sayılı Kanun’un Ek-9 uncu Maddesi kapsamında) işverenlerde bu destekten yararlanabileceklerdir.

•  Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin: 2024 Ocak ayı asgari ücret desteği 2024 Şubat ayı prim borçlarına mahsup edilecektir.

•  Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayan sigortalılar bakımından söz konusu destekten yararlanılması mümkün değildir.

•  Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesabında, 2023 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

•  2024 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri ile 2023 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2023 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

•  Destekten yararlanmak için 2024 Ocak ila Aralık dönemlerine ilişkin aylık prim hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin/beyannamelerin yasal süresinde verilmediği aylar/dönem için destekten yararlanılamayacaktır.

•  2024 Ocak ila Aralık ayları/dönemlerinde söz konusu destekten yararlanılması bakımından tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 2024 yılına ilişkin olduğu ayı/dönemi takip eden ayda ödenmesi gereken son tarihe kadar sigorta primlerinin ödenmemiş olması halinde destekten yararlanılması mümkün değildir.

•  2024 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2024 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.