VERGI 2024-025

ÜLKE BAZLI RAPOR (CBCR) BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HAZİRAN AYI SONUNA KADAR TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR
2020/23 no.lu Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere, 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” (Karar) ile esasen OECD’nin, Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasının (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) önlenmesi kapsamındaki 13 no.lu Eylem Planında öngörülen Transfer Fiyatlandırmasında 3 aşamalı raporlama yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatı’na girmiştir.
Kararla getirilen yükümlülüklerden bir tanesi de bildirim yükümlülüğüdür.
Buna göre, Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna dahil olan şirketlerin, kendileri ana merkez olmasa da, Ülke Bazlı Raporlamanın hangi şirket tarafından hangi ülkede yapılacağını düzenli olarak Türk Maliye İdaresi’ne bildirmesi gerekecektir.
Karar’da bildirim yükümlülüğünün her yıl için takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Bildirim Yükümlülüğüne ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 

Bildirim Yükümlülüğü
Bildirim Zorunluluğu Olanlar 1/1/2023 - 31/12/2023 hesap döneminden bir önceki hesap dönemine (özel hesap dönemine tabi mükellefler için 2023 yılı içinde biten özel hesap döneminden bir önceki hesap dönemine) ilişkin konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmelerin nihaî ana işletmeleri veya Türkiye’de bulunan vekil işletmeleri
İçerik Nihaî ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları, grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ve hesap dönemi hakkındaki bilgiler
Bildirim Zamanı Söz konusu bilgiler her yılın Haziran ayı sonuna kadar İdare’ye sunulacaktır.
2023 Yılı Ülke Bazlı Raporunun Bildirilmesi 2023 Yılı Ülke Bazlı Raporu, 30 Haziran 2024 tarihine kadar İdare’ye bildirilecektir.


Tebliğ’e göre, gerekli bilgiler Tebliğ’in 5 no.lu ekindeki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesi’nde yer alan açıklamalara uygun şekilde “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

Saygılarımızla.