VERGI 2024-026

2024 YILI MALİ TATİLİ

Bilindiği gibi, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’la her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) olan süre mali tatil olarak belirlenmiştir.

Bu konuda detaylı açıklamalarımız 2007/52 sayılı Sirkülerimizde, yayımlanan Tebliğler ise 2007/87 sayılı Sirkülerimiz ekinde; 2016 yılı içerisinde 5604 sayılı Kanun’da ve ilgili Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ise 2016/015 sayılı Sirkülerimizde ve 2016/030 sayılı Sirkülerimizde
yer almaktadır.

Kanun uyarınca Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacağından, bu yıl mali tatil 2 Temmuz 2024 Salı günü başlayıp, 20 Temmuz 2024 akşamı sona erecektir. 
        
Mali Tatil ile ilgili detaylı bilgi için yukarıda belirtilen Sirkülerlerimize bakılabilir.

Özetlemek gerekirse,

 1. Vadesi mali tatile rastlayan aşağıdaki süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün süreyle (27 Temmuz 2024 günü akşamına kadar) uzamış sayılacaktır :
 • Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,
 • İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,
 • Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,
 • Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında bilgi verilmesine ilişkin süreler.

Buna göre, verilme süresi 2 Temmuz 2024 - 20 Temmuz 2024 tarihlerine rastlayan beyannamelerin verilme süreleri 27 Temmuz 2024 mesai saati bitimine kadar uzayacaktır.
 1. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde (25 Temmuz 2024) sona erer. 
 2. Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır. Buna göre, mali tatil nedeniyle verme süresi 25 Temmuz 2024 tarihine kadar uzayan beyannameler üzerinden tahakkuk edecek vergilerin 26 Temmuz 2024 mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerekecektir. Dileyen mükellefler beyannamelerini normal sürelerinde verebilir ve ödemelerini normal sürelerinde yapabilirler.

2024 yılı Haziran dönemine ait damga, muhtasar ve konaklama beyannamelerinin verilme süresi sonu 26 Temmuz 2024 ve KDV beyannamelerinin verilme süresi sonu 28 Temmuz 2024 olduğundan, bu beyannameler 2024 yılı mali tatil uygulamasından etkilenmeyecektir.
 1. Mali tatil nedeniyle aşağıda belirtilen süreler işlemez:
  • Muhasebe kayıt süreleri,
  • Bildirme süreleri,
  • İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlara karşı açılacak davalarda dava açma süreleri. (Kanunda tahsilata ilişkin davalardan bahsedilmediği için ödeme emrine karşı açılacak davalarda mali tatilin etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Keza devam eden davalarda temyiz, itiraz ve cevap verme sürelerinin de mali tatil sebebiyle uzamadığı düşünülmektedir.

Bu nedenle söz konusu işlemler için mali tatilin dikkate alınmamasını öneririz.)

Anılan süreler, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

Diğer taraftan hatırlatmak gerekir ki; bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmaya ara verir ve 1 Eylül’den itibaren yeniden çalışmaya başlarlar. Adli tatile rastlayan süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. Hesaplamalarda bu husus da göz önünde bulundurulmalıdır. Danıştay bir kararında (Danıştay 4. Dairesi 15.06.2015 tarihli E:2014/7459, K:2015/3338) dava açma süresinin adli tatil süresince işlemeyeceği, temyiz süresinin son gününün mali tatil içinde kalması halinde mali tatilin son gününe kadar uzayacağı; bu tarihin de adli tatile rastlaması sebebiyle de adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzayacağına hükmetmiştir.
 1. Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı istenemez, vergi incelemesine başlanamaz. Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemelere bu süreden önce ibraz edilen defter ve belgeler üzerinde devam edilebilir. Ancak, mali tatil süresi boyunca mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemediği gibi, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya da davet edilemez.
 2. Vergi ve ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde gönderilemez, tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatil süresince işlemez.
 3. Sosyal güvenlikle ilgili bildirim, beyan ve ödeme süreleri de mali tatil süresince ertelenir. Bu husus ayrıntılarıyla 2016/083 ve 2018/057 sayılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Sirkülerlerimizde yer almaktadır. 
 4. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

Saygılarımızla.