VERGI 2024-018

2024 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI VE YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 65 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %7,55 olarak tespit edildiğini ilan etmiştir.

Söz konusu oran Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A maddesi için de geçerlidir.

Bilindiği gibi,
 

  • Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.
Buna göre, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde %7,55 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir.
  • GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım indirimi hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

2024 yılının ilk üç aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %11,59 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde %11,59 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.