VERGI 2024-002

VERGİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE TEBLİĞLERDE YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu konulara ilişkin sirkülerimiz en kısa sürede paylaşılacaktır.

-       Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) ile;

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2023 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556) ile;
04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu Tebliğ ile 01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan söz konusu had ve tutarlar belirlenmektedir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) ile;
3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı iadeye konu edilebilmektedir.

31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır 10.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınırın, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 TL ve daha düşük tutarların dikkate alınmayacağı, 50 TL’den fazla olan tutarların ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltileceği belirtilmiştir.

Bu Tebliğ ile 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlenen sınır, 2023 yılına ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranı (% 58,46) dikkate alınarak 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) ile;
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 6 ncı maddesinde belirtilen vergi tutarı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%58,46) artırılarak 1/1/2024 tarihi itibariyle 253 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) ile;
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, aynı maddenin birinci fıkrasının engellilerin istisna kapsamında taşıt alımında istisnayı düzenleyen (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde belirlenen, istisna kapsamında alınabilecek taşıtların değerinin üst sınırına ilişkin tutarların (1/1/2018 tarihi itibarıyla 200.000 TL) her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu suretle hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.
Anılan hüküm gereği, söz konusu tutarlar, 2023 yılına ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranında (%58,46) arttırılarak 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.591.200 TL olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22) ile; 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi tutarı 2024 yılı için 400,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) ile;
2024 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16 ncı maddede yer alan matrah dilim tutarlarının tespiti hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56) ile;
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne yer verilmiş olup, bu Tebliğ ile 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlenmektedir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57) ile;
Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için 2024 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları bu Tebliğ ile tespit edilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) ile;
Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2023 yılında uygulanan maktu vergi tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılması ve Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile;
2024 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2024 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin ve değerli konut vergisine ilişkin olarak 2024 yılında uygulanacak olan 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 •  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 94) ile;
492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 1/1/2024 tarihi itibarıyla uygulanmak üzere tespit ve ilan edilmesi hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 95) ile;

1/1/2024 tarihinden itibaren konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıların tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.