UFRS 2024-01

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 29- YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA (TMS 29) HÜKÜMLERİNİ UYGULAYAN SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİNE TABİ ŞİRKETLERİN “ÖZKAYNAK KALEMLERİNİN SUNUMU, TMS 29’UN İLK UYGULAMASI İLE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU, KAR DAĞITIMI VE İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI” KONULARI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurul Karar Organı’nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” (TMS 29) hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmişti.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TMS 29 hükümlerini uygulayarak finansal tablolarını hazırlayacak olan SPK finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının özkaynak kalemlerinin sunumu, TMS 29’un ilk uygulaması ile geçmiş yıl zararlarının mahsubu, kar dağıtımı ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili hususlara yönelik 7 Mart 2024 tarihli ve 14/382 sayılı kararı ile uygulanması gereken hususları açıklamıştır.