Sirkülerler:

Vergi 2016-115

27 Aralık 2016

2017 YILINDA SATIN ALINACAK CEP TELEFONU SİM KARTLARINDA TAHAKKUK EDECEK MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 47,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(15 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Bilindiği gibi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20 TL özel iletişim vergisi alınacağı ve bu tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.