Sirkülerler:

Vergi 2016-110

27 Aralık 2016

2017 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR

(78 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 5281 Sayılı Kanun ile değişik mükerrer 138 inci maddesinde, MAKTU harç tutarlarının birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirlerinin tahsil edilmeyeceği hususları hükme bağlanmış, son fıkrasında ise, Bakanlar Kurulunun bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş miktarları ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, maktu harçlarda yirmi katına, nispi harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği gibi 2016 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı, 474 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile % 3,83 olarak ilan edilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.