Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-096

13 Kasım 2023

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK % 2,5’DAN % 3,5’A YÜKSELTİLMİŞTİR (7782 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI)

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesinde, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına, vâdenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4 oranında gecikme zammı uygulanacağı, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı, Cumhurbaşkanı’nın gecikme zammı oranlarını aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibariyle farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulü ile aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiğinden, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık esasa, ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda ödeme tarihi süreye dahil edilmekte, vade tarihi ise dahil edilmemektedir.

2022/70 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı 21.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 2,5 olarak belirlenmişti.

Bu defa, 14.11.2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782) ile gecikme zammı oranı, 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren aylık % 3,5 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına aylık % 3,5 oranı esas alınmak suretiyle gecikme zammı uygulanacaktır. Vadesi 14 Kasım 2023 tarihinden önce geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacakları için ise bu tarihe kadar eski oranlarda, bu tarihten itibaren yeni oranda (yani aylık % 3,5) gecikme zammı hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesi gereğince hesaplanan gecikme faizi ile 371/5 inci maddesi gereğince hesaplanan pişmanlık zammının oranı, gecikme zammı oranına bağlanmış olduğundan, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları da 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren kendiliğinden aylık % 3,5’a yükselmiştir.

Gecikme zammının ne şekilde hesaplanacağı örneklerle Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu vesile ile, dönemler itibariyle geçerli olan gecikme zammı oranları, dayanakları ile birlikte ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

 

DÖNEMLER İTİBARİYLE GECİKME ZAMMI ORANLARI

 

 

 


Uygulama Dönemi
 

 

Uygulanan Oranlar
 

 

İlgili BKK / Cumhurbaşkanı Kararı
 

29.03.2001 – 30.01.2002

Her ay için % 10

2001/2175

31.01.2002 – 11.11.2003

 

Her ay için % 7
 

 

2002/3550
 

12.11.2003 – 01.03.2005

 

Her ay için % 4
 

 

2003/6345
 

 

02.03.2005 – 20.04.2006
 

 

Her ay için % 3
 

 

2005/8551
 

 

21.04.2006 – 18.11.2009
 

 

Her ay için % 2,5
 

 

2006/10302
 

 

19.11.2009 -18.10.2010

 

Her ay için % 1,95
 

 

2009/15565

19.10.2010 – 04.09.2018

Her ay için % 1,40

2010/965

05.09.2018 – 30.06.2019

 

Her ay için % 2

62 sayılı CB Kararı

01.07.2019-01.10.2019

 

Her ay için % 2,5

1266 sayılı CB Kararı

02.10.2019-29.12.2019

Her ay için % 2

1592 sayılı CB Kararı

30.12.2019-20.07.2022

Her ay için % 1,6

1947 sayılı CB Kararı

21.07.2022’den itibaren

Her ay için % 2,5

5801 sayılı CB Kararı

14.11.2023’den itibaren

Her ay için % 3,5

7782 sayılı CB Kararı