Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-087

13 Eylül 2023

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 47 SERİ NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ 07.09.2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan Tebliğ ile getirilen değişikliklere aşağıda ana başlıklar halinde yer verilmiştir.

  1. AFETZEDELERE BAĞIŞLANACAK KONUTLARIN İNŞASINA İLİŞKİN İSTİSNA

7456 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa eklenen geçici 44’üncü madde aşağıdaki gibidir: 

“6/02/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31/12/2024 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler bu Kanunun 32 inci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Birinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı; istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Söz konusu yasal düzenleme hakkında 18.07.2023 tarihli ve 2023/080 sayılı Sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştır.

Bu kez, 47 no.lu Tebliğ ile Uygulama Tebliğine, (II/E-11.) bölümünden sonra gelmek üzere “12.Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna” başlıklı bölüm eklenmiş olup, istisnanın kapsamı, uygulaması, beyanı ve iade usullerine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre; istisnanın kapsamına 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler girmektedir.

Söz konusu istisnadan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın faydalanacaktır.

İstisna kapsamında mal teslim eden ve hizmet ifa edenler, bu işlemlerini teslim ve hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 341 kod numaralı “Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna” satırı aracılığıyla beyan edeceklerdir.

Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılacaktır.

İade talep etmek istemeyen mükellefler için, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazılması yeterli olacaktır.

İstisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunanların mahsuben iade talepleri istenilen belgelerin ibraz edilmiş olması şartıyla miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir.

Bu kapsamda 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek, iade talebinin 10.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir.

Teminat verilmesi halinde iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

İstisna uygulamasına ilişkin detaylı açıklamalar Tebliğin 12.2 no.lu bölümünde yapılmış olup, burada 47 no.lu Tebliğe atıfta bulunulmakla yetinilmiştir.

  1. TAŞINMAZ SATIŞINA İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI

Bilindiği gibi, 7456 sayılı Kanunla kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan “taşınmazların” satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinde uygulanan KDV istisnası yürürlükten kaldırılmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunla 15.07.2023 tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazların tesliminde KDV istisnası uygulamasının devam ettirileceğine dair düzenleme yapılmak suretiyle kazanılmış hakların korunması sağlanmıştır.

7456 sayılı Kanunla taşınmaz satışlarında vergilemeye ve taşınmazların kısmi bölünmeye konu edilmesine yönelik olarak yapılan değişiklikler 2023/084 sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır.

Bu kez 47 no.lu Tebliğ ile söz konusu Kanuni düzenlemeye paralel olarak KDV Genel Uygulama Tebliğininin (II/F-4.16.) bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve yine Tebliğinin (II/F) bölümünde yer alan “4.16.1. Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması” başlığından sonra gelmek üzere; “15/7/2023 Tarihinden Önce Kurumların Aktifinde Yer Alan Taşınmazların Satışında İstisna Uygulaması” ile “15/7/2023 Tarihinden İtibaren Kurumların Aktifine Kaydedilen Taşınmazların Satışı” başlıklı alt bölümler eklenmiştir.

Bu kapsamda, KDV Genel Uygulama Tebliğinin 4.16. no.lu bölümünde yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir:

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.