Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-086

07 Eylül 2023

2024 YILI İÇİN GEÇERLİ BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ

(83 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Bilindiği gibi, Emlak Vergisi Kanununun 7 ve 17 nci maddelerine göre emlak vergisi matrahı vergi değeridir.

Vergi değeri, EVK’nun 29 uncu maddesi uyarınca,

-   Arsa ve araziler için VUK’nun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine (VUK Mükerrer Md:49/b) göre takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerleri üzerinden hesaplanan bedeller,

  •   Binalar için ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile binaya ait arsa veya arsa payı değeri (takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerleri) esas alınarak hesaplanan bedellerdir.

Bu değerler, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılarak bulunmaktadır. Bununla birlikte emlak vergisine esas alınacak arsa ve arazi değerleri VUK’nun Mük. 49 uncu maddesi uyarınca her dört yılda bir takdir komisyonlarınca tespit edilmektedir.

Nitekim 2022 ve müteakip üç yıl için geçerli olan arsa ve arazi metrekare değerleri takdir komisyonlarınca 2021 yılında yeniden belirlenmiş olup, 2022 yılı için belirlenen bu değerler, 2023,2024 ve 2025 yıllarında yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı’nın bu artış oranını sıfıra kadar indirme veya yeniden değerleme oranına kadar artırma yetkisi vardır.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini işbu takdir dönemi için henüz kullanmamıştır.

Binalara ilişkin vergi değeri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. (Bu hesaplamanın nasıl yapılacağı, 2002 yılı için hazırlamış olduğumuz Emlak Vergisi Hesaplama Kılavuzunda detaylı olarak açıklanmıştır. Bakınız:2002/133 sayılı Sirkülerimiz.)

Bina Vergi Değeri =  (m2 normal inşaat maliyeti x binanın dıştan dışa yüzölçümü) +

(%8 kalorifer veya klima ve %6 asansör artırımı) +-(kat veya cephe artırımı veya indirimi) - (aşınma payı indirimi) + (arsanın veya arsa payının m2 si x takdir edilmiş m2 asgari arsa değeri)

Kanun’un 33 üncü maddesinde yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (bina alımı, boş arsa üzerine bina inşası gibi) (8 numaralı bent hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, takdir komisyonlarınca belirlenmiş olan arsa ve arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılması suretiyle dikkate alınmaktadır.

Yıllar itibariyle dikkate alınması gereken bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ise, her yıl Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilmektedir.

Buna göre emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri müştereken belirlenerek 83 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (RG.31.08.2023 - 32295) ekinde ilan edilmiştir.

Tebliğ eki için lütfen tıklayınız.