Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-080

18 Temmuz 2023

7456 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (RG: 15.07.2023/32249) ile diğer bazı vergi kanunlarının yanı sıra Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıda kısaca özetlenmiştir:

  1. Kurumların Aktiflerinde Bulunan Taşınmazların Satışında Uygulanan KDV İstisnası Kaldırılmıştır

7456 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi ile Kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesinde bulunan KDV istisnası kaldırılmıştır.

Öte yandan Mezkûr Kanunun 8’inci Maddesi ile KDV Kanunu’na Geçici 43’nücü Madde eklenmek suretiyle, 15.07.2023 tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası maddedeki diğer şartların da sağlanması kaydıyla devam ettirilmek suretiyle kazanılmış hakların korunması sağlanmıştır.

Buna göre 7456 Sayılı Kanun’un yayım tarihinden önce şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin satışına ilişkin istisna uygulaması devam etmektedir.

Diğer yandan bu konu taşınmaz satışlarında kurumlar vergisi istisnasını kaldıran ve daraltan ve ayrıca taşınmazların vergisiz kısmi bölünmeye konu edilebilme imkanını da kaldıran düzenlemelerle birlikte ayrı bir Sirkülerin konusu edilecektir.

  1. Deprem Dolayısıyla Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşası Dolayasıyla Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Yapılacak Teslim ve Hizmetler İçin KDV İstisnası Getirilmiştir

7456 Sayılı Kanun 9’uncu Maddesi ile KDV Kanunu’na eklenen Geçici 44’üncü Madde ile Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31.12.2024 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler bu Kanunun 32'nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Geçici Maddenin son fıkrasında istisna süresini bir yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanına yetki verilmiş olup, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

İstisna ve iade uygulamasının usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin Bakanlık Tebliği henüz yayımlanmamıştır.

Saygılarımızla,