Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-076

17 Temmuz 2023

7456 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (RG: 15.07.2023/32249) ile diğer bazı vergi kanunları yanı sıra Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

  1. Kurumlar Vergisi Oranı 2023 Yılından İtibaren Artırılmıştır:

Kanunun 21. Maddesi maddesi ile yapılan düzenleme uyarınca, kurumlar vergisi oranı %20 den %25 e, bankalar, 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için se %25 den %30 a yükseltilmiştir.

Yine aynı maddeyle yapılan değişiklik uyarınca ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanan 1 puanlık indirim ise 5 puana yükseltilmiştir. Düzenleme uyarınca bu indirimden yararlananlara imalat faaliyetinden elde ettikleri kazançlara ilişkin 1 puanlık indirim ayrıca uygulanmaz. İmalat faaliyeti nedeniyle yurt içinden elde edilen kazançlara uygulanan 1 puanlık indirim ise aynen devam etmektedir.

Yukarıdaki düzenlemeler 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeler uyarınca hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, 2023/3. Dönem geçici vergi dönemi ile yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde %25 ve %30 luk artırılmış oranlara tabi olacaklardır. Özel hesap dönemine tabi olan kurumlar ise 2023 yılında başlayan hesap dönemlerinde bu artırılmış oranlara tabi olacaklardır. Bunlar da artırılmış oranları 1710/2023 tarihinden itibaren verecekleri geçici vergi beyannamelerinde uygulayacaklardır.

İhracatçı kurumlara tanınan %5 lik indirimli kurumlar vergisi oranı da yine yukarıda belirtilen beyannamelerde uygulanabilecektir.

  1. Kurumların Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Kazançlara Uygulanan İstisna Kaldırılmıştır:

Kanunun 19 maddesiyle yapılan düzenleme ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bilindiği üzere bu alt bentler uyarınca tam mükellefiyete tabi yatırım fonlarından elde edilen kar payları ile katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) ile bu yatırım fonlarının VUK uyarınca değerlenmesinden kaynaklana değer artışları kurumlar vergisinden istisna bulunuyordu.

Bu değişiklik Kanunun yayımlandığı (15/7/2023) tarihten itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce iktisap edilen yatırım fonu katılma payları için bu fonların elde tutulduğu süre boyunca istisna düzenlemeleri devam edecektir.

Girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen kazançlara yönelik istisna ise devam etmektedir.

  1. İki Yıldan Fazla Süre Elde Tutulan Taşınmazların Satışından Elde Edilen Kazançlara Yönelik İstisna Kaldırılmış, Kanunun Yayımından Önce İktisap Edilenler Taşınmazlar İçin İstisna Oranı %50 den %25 e İndirilmiştir. Ayrıca Taşınmazların Vergisiz Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesi İmkânı da 1/1/2024 Tarihinden İtibaren Kaldırılmıştır:

Başlıkta özetlenen bu konu, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan taşınmaz satışlarına uygulanan KDV istisnasının da kaldırılmış olması nedeniyle topluca ayrı bir sirküler konusu yapılmıştır.

Saygılarımızla