Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-075

07 Temmuz 2023

BAZI VERGİ ORAN VE TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

07 Temmuz 2023 Tarihli ve 32241 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile bazı vergi oran ve tutarlarında değişiklikler yapılmıştır.

1.    KDV ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile halen %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı %20’ye, %8 olarak uygulanmakta olan indirimli KDV oranı ise %10'a yükseltilmiştir.

Ayrıca, aynı Karar ile sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede uygulanmakta olan KDV oranı %20'ye yükseltilmiştir. Diş fırçası ve macunu ile diş ipliklerinde ise indirimli KDV oranı (%8’den %10’a yükselerek) uygulanmaya devam edecektir.

Yeni KDV oranları 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlayacaktır.

Bu konu için önemine binaen ayrı bir Sirküler hazırlanmıştır.

2.    MAKTU HARÇ TUTARLARI %50 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR:

492 sayılı Harçlar Kanununun 138 inci maddesi gereğince, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Nitekim, Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2022 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) 2022 yılı yeniden değerleme oranında artırılmış, ve artırılan bu tutarlar 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 91 seri no.lu Harçlar Kanunu Tebliği ekindeki tarifelerde gösterilmiştir (2023/14 sayılı Sirkülerimiz).

Cumhurbaşkanı, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.

2023 yılı için bu yetki kullanılmamıştı.

7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) ile bu yetki kullanılarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tüm tarifelerde (9 sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere) yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmıştır.

Ayrıca, aynı Kararla Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu değişiklikler, Kararın yayımını izleyen gün (yani 8 Temmuz 2023^tarihinde) yürürlüğe girecektir.

3.    PAYLARI BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRMEYEN TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İKTİSAP EDECEKLERİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN STOPAJIN ORANI %0’DAN %15’E ÇIKARILMIŞTIR:

Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri halinde bunların belli bir sürede elden çıkarılmaması, zararına elden çıkarılması veya sermaye azaltımı ile iptal edilmesi hallerinde %15 oranında tevkifat yapılmak suretiyle özel bir vergileme yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanı tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul'da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir.

Bu yetki 14.02.2023 tarihli 32104 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanılarak, GVK’nın 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerini düzenleyen 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmek suretiyle, söz konusu işlemlerdeki tevkifat oranı sermaye şirketlerinin halka açık olup olmadığına bakılmaksızın %0’a düşürülmüştü.

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.”

Bu defa 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) ile 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle, %0 oranında stopaj uygulaması payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar ile sınırlandırılmıştır:

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.”

Buna göre, payları Borsa İstanbul’da işlem görmeyen tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap edecekleri kendi payları/hisseleri ile ilgili olarak GVK’nın 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılacak stopajın oranı kanuni oran olan %15 olacaktır.

Karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği için, 7 Temmuz 2023 tarihinden önce iktisap edilmiş paylar bakımından eski düzenleme geçerli olacak, başka bir deyişle bunların belli bir sürede elden çıkarılmaması, zararına elden çıkarılması veya sermaye azaltımı ile iptal edilmesi hallerinde bu aşamalarda %0 oranında stopaj yapılacaktır.

4.    TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI:  

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesine göre, banka ve sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) nispeti % 15'tir. Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde ikisidir.

Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1'e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir.

7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile BSMV oranlarının tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendinde yer alan %10 oranı %15 olarak değiştirilmek suretiyle, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden ödenecek BSMV’nin oranı %15’e çıkarılmıştır.

Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere, yayımı tarihinde (7 Temmuz 2023’te) yürürlüğe girmiştir.

5.    ŞANS OYUNLARI VERGİSİ ORANLARININ SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI MÜŞTEREK BAHİSLERDE %10, AT YARIŞLARINDA %14 VE DİĞER ŞANS OYUNLARINDA %20 OLARAK UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR:

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesi uyarınca; her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, şans oyunları vergisine tâbidir.

Verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.

Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir.

Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5, at yarışlarında %7 ve diğer şans oyunlarında %10’dur.

Cumhurbaşkanı bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunî seviyesine getirmeye yetkilidir.

7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yetki kullanılarak oranlar bir kat artırılmıştır. Karar yayımı tarihinde (yani 7 Temmuz 2023’te) yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, bu tarihten itibaren spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %10, at yarışlarında %14 ve diğer şans oyunlarında %20 şans oyunları vergisi ödenecektir.

Saygılarımızla.