Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-071

01 Haziran 2023

EK VERGİNİN 12 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLMESİ OLANAĞI GETİRİLMİŞTİR

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca, amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil edilebilmektedir.

Söz konusu maddenin altıncı fıkrasında “Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye … yetkilidir.” yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31/05/2023 tarihli ve 2023/2 seri no.lu Tahsilat İç Genelgesi ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrası gereğince alınan “Ek Kurumlar Vergisinin” 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında müracaat tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil ve taksitlendirilmesini uygun görmüştür.

“Ek kurumlar vergisi” ibaresi ilgili İç Genelgede kullanılmış olup, ek verginin ek kurumlar vergisi niteliğinde olup olmadığı yönündeki tartışmalar bakımından değerlendirilmelidir.

Halen geçerli tecil faiz oranı yıllık %15’tir.

İlgili İç Genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla.