Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-069

26 Mayıs 2023

7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA YER ALAN BAŞVURU SÜRELERİ 30 HAZİRAN 2023 TARİHİNE KADAR VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 31 TEMMUZ 2023 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Kanun)’un 9/1 inci maddesinde, bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler hâlinde azami kırk sekiz eşit taksitte ödemeleri,

şarttır.

Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Söz konusu maddenin 16 numaralı fıkrasına göre Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu yetki, 26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300) kullanılmıştır.

Buna göre, 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. 

Bu çerçevede, 7440 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci (geçici 1 inci madde dâhil) maddelerinden yararlanmak için 31/5/2023 tarihine kadar vergi dairelerine (Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında olan idari para cezaları ile ecrimisiller için ilgili idarelere) yapılması gereken başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu maddeler kapsamında yapılandırılan ve CK ile başvuru süresi uzayan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dâhil) 31/7/2023 tarihi bitimine kadar uzamıştır. 2023 yılı mali tatili 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağından bu sürelere etkisi bulunmamaktadır.

Ayrıca, 7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/5/2023 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihi bitimine kadar uzatılmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/5/2023 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresi de 3/7/2023 tarihi bitimine kadar uzatılmıştır.

Ancak, Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Yapılandırma Kanunu kapsamında ödenmesi gereken ikinci ve izleyen taksitlerin ödenme sürelerine ilişkin ise herhangi bir süre uzatımı söz konusu değildir, çünkü mücbir sebep hali hariç, bu taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılması ile ilgili Kanunda herhangi bir yetki bulunmamaktadır. Dolayısıyla ikinci ve izleyen taksitlerin Kanunda belirtilen (yani ödeme planında gösterilen) sürelerde ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilk iki taksit aynı ayda (Temmuz 2023 ayı içinde) ödenecektir.

7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru süreleri uzatılan işlemler şunlardır:

  • Kanunun 2’nci maddesi kapsamında kesinleşmiş borçların yapılandırması,
  • Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların yapılandırması,
  • Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,
  • Kanunun 5’inci maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı (2022 yılına ilişkin olanlar dahil),
  • Kanunun 6’ncı maddesinin 1 inci ve 3 üncü fıkraları kapsamında işletme kayıtlarının (kasa, ortak cari, stok vs.) düzeltilmesi,
  • Kanunun 7’nci maddesi kapsamında kesinleşmiş SGK borçlarının yapılandırılması,
  • Kanunun 8’uncu maddesi kapsamında eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının yapılandırılması,
  • Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkraları kapsamında bazı aidat ve borçların yapılandırılması.

Saygılarımızla,