Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-063

10 Nisan 2023

7440 SAYILI KANUNDA YER ALAN DİĞER BAZI VERGİSEL DÜZENLEMELER

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (kısaca Vergi Affı Kanunu veya Kanun) 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunda, önceki vergi affı yasalarında olduğu gibi yine esas itibariyle,

  • Kesinleşmiş vergi, gümrük vergileri ve SGK prim borçları ile bazı resmi kurumlar ve oda aidat borçlarının yapılandırılması,
  • Dava, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan ihtilaflı işlemler,
  • 2018-2022 yılları için matrah ve vergi artırımı işlemleri,
  • Stok ve kasa affı gibi işletme kayıtlarının düzeltilmesi işlemleri

hakkında düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte, bunlar dışında diğer bazı önemli vergisel düzenlemelere de yer verilmiştir.

Bu diğer düzenlemelerden en önemlisi, hiç kuşkusuz ki Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası ile ihdas edilen Ek Vergi’dir. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ek gelir elde edilmesi amacıyla ihdas edilen söz konusu Ek Vergi, sadece kurumlar vergisi mükellefleri için getirilmiş olup, bu vergi ile ilgili ayrıntılı yorum ve açıklamalarımız 2023/055 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Kanunla, yaşanan deprem felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükellefler ile bunlardan etkilenen mükellefler lehine de bazı vergisel düzenlemeler yapılmıştır. Bu konulardaki açıklamalarımız ise 2023/056 sayılı Sirkülerimizde yapılmıştır.

Bunlar dışında Kanunla yapılan diğer önemli vergisel düzenlemelere ise işbu Sirkülerimizin aşağıdaki bölümlerinde başlıklar halinde kısaca değinilmiştir.

  1. KÜÇÜK TUTARLI (2.000 TL’DEN AZ TUTARLI) VERGİ ALACAKLARI TERKİN EDİLECEKTİR :

Kanunun 10 uncu maddesinin 1 nci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacaklardan, vadesi 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 1.1.2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve bir amme borçlusu adına tahakkuk etmiş asli ve fer’i alacakların toplamı tüm tahsil daireleri itibarıyla 2.000 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu tutarın tespitinde 1.1.2023 tarihi itibarıyla tahsil dairesi kayıtları esas alınacaktır. Bu fıkra kapsamında tahsilinden vazgeçilen alacaklar ile ilgili açılmış davalar, alacaklı tahsil dairesinin alacağın terkin edildiğine ilişkin bildirimi üzerine mahkemesince sonlandırılacak, bu davalar ile ilgili yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir. Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olan tutarlar ise iade edilmeyecektir.

  1. KANUNUN DAVA, İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ İŞLEMLERİ KAPSAYAN YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILMIŞ OLMASI, GVK’NIN MÜK. 121 İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ BULUNAN %5 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEF İNDİRİMİNİN İHLALİ SAYILMAYACAKTIR:

Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre yapılandırılarak kesinleşen tarhiyatlar, yapılandırmanın ihlal edilmemesi şartıyla Gelir Vergisi Kanununun (GVK) mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, anılan bent kapsamında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu tarhiyatlar nedeniyle GVK’nın mükerrer 121 inci maddesi kapsamında yararlanılamayan indirim tutarları için bir düzeltme yapılamayacaktır.