Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-061

05 Nisan 2023

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 46 SERİ NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 46 seri no.lu Tebliğ 01.04.2023 tarih ve 32150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan Tebliğ ile getirilen değişikliklere aşağıda ana başlıklar halinde yer verilmiştir.

  1. MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERDE KISMI TEVKİFATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin mücbir sebep süresi boyunca kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarına ilişkin açıklamalarımız 09.02.2023 tarih ve 2023/033 sayılı Sirküler raporumuzda detaylı olarak açıklanmıştır.

Yeni değişiklikle Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün son paragrafının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafa aşağıdaki cümleler eklenmiştir:

“Alıcı mükelleflerin mücbir sebep halinden çıkmak istemeleri ve buna ilişkin İdareye yaptıkları başvuru neticesinde mücbir sebep halinin sona erdirilmesi durumunda da mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihten itibaren genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulanır. Öte yandan, işleme taraf olan satıcı mükellef ile alıcı mükellefin her ikisinin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur.”

Buna göre;

  • Alıcı mükelleflerin mücbir sebep halinden çıkmak istemeleri halinde, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihten itibaren genel hükümler uyarınca tevkifat yapılacaktır,
  • Satıcı mükellef ile alıcı mükellefin her ikisinin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam edilecektir.
  1. PTT A.Ş. NİN POSTA HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK BAZI HİZMET ALIMLARI TEVKİFAT KAPSAMINA ALINMIŞTIR

1 no.lu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“PTT A.Ş.nin posta işlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak; gönderilerin toplanması, yüklenmesi, ayrımı, sevki ve işlenmesi, gönderilerin adresten kabulü, ambalajlanması, ölçüm, tartım ve kayıt işlemleri, dağıtılacak tüm kayıtlı/kayıtsız gönderilerin grup/cihet ayrımı, dağıtım araçlarına yüklenmesi ve boşaltılması, gönderilerin dağıtım ve teslimi, tahsilatlı gönderilerin ücretlerinin tahsili, tahsil edilen ücretlerin İdareye teslimi, teslim edilen veya edilemeyen gönderilerin dağıtım alanında veya işyerinde düşüm işlemleri ve benzeri şekillerdeki hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulur.”

KDV sistematiğine uygun olmadığı, satıcılar açısından devir ve iade sorununa neden olacağı için tevkifat uygulamasının daha da genişletilmesini doğru bulmuyoruz.

  1. KISMİ TEVKİFATA TABİ HİZMET NİTELİKLİ BAZI İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV İADE ALACAKLARKININ YMM RAPORUYLA MAHSUBEN VE/VEYA NAKDEN İADESİ MÜMKÜN HALE GELMİŞTİR

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün sekizinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Şu kadar ki mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, mahsuben iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir.”

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.2.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Şu kadar ki mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, nakden iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir veya iade talebinin tamamı kadar verilmiş teminat, YMM raporu ile çözülebilir.”

Buna göre mezkûr tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;