Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-056

20 Mart 2023

6 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE 7440 SAYILI KANUNLA YAPILAN ÖZEL DÜZENLEMELER

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 12/03/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanunun Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında verilen bir önerge ile Kanuna eklenen bazı hükümlerle, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle bazı kolaylıklar getirilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere işbu Sirkülerimizde özet olarak yer verilmiştir.

  1. DEPREM NEDENİYLE YAPILAN ÖZEL VERGİSEL DÜZENLEMELER:

Kanunun 10 uncu maddesine eklenen ve yayım tarihi olan 12/03/2023 tarihinde yürürlüğe giren 21 numaralı fıkra uyarınca, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde uygulanmak üzere aşağıdaki vergisel düzenlemeler yapılmıştır.

Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.

Aşağıdaki bölümlerde geçen “deprem” ifadesinden, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler kastedilmektedir.

  1. Depremden Kendisi veya Yakınları Etkilenen Çalışanlara Yapılan Nakdi ve Ayni Yardımlara İlişkin Vergi ve Prim İstisnası (Md.10/21-a):

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 25 inci maddesinde; ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Bu hükme rağmen, depremden etkilen personel veya yakınlarına yapılan yardımların gelir vergisinden istisna olup olmadığı ve gider olarak indirilip indirilemeyeceği konusunda yaşanan tereddütler üzerine 7440 sayılı Kanunla, bu depremlere yönelik özel bir düzenleme yapılmıştır.

Kanunun 10/21-a maddesine göre; depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlar 5510 sayılı Kanuna göre sosyal sigorta primine esas kazanca dâhil edilmeyecek, bu yardımlar üzerinden GVK uyarınca gelir vergisi ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisi alınmayacaktır.

İstisna ayni yardımların tamamı ile nakdi yardımların 50.000 TL’lik kısmı için uygulanacaktır.

Söz konusu istisnaların uygulanabilmesi için ödemeleri yapan işverenlerin mükellefiyet kayıtlarının mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunması şart değildir. İşverence yapılan kapsama giren ödemelerin, depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına yapılmış olması yeterlidir.