Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-053

13 Mart 2023

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7440 SAYILI KANUNUN KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

12.3.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 Sayılı Kanun’un ihtiva ettiği hükümlerden birisi de kesinleşmemiş veya dava safhasında olan amme alacaklarına ilişkin olanıdır.

Aşağıdaki bölümlerde, Kanunun 3. Maddesi ile yapılan mezkur düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.

1. KAPSAM:

Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki amme alacaklarına ilişkin kapsama;

a)   Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilere ve yine aynı Kanun kapsamında olup kesilen cezalara ilişkin olmak üzere;

•  31/12/2022 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme zammı ve faizleri (gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2022 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç),

•  2022 yılına ilişkin olarak 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme zammı ve faizleri,

•  31/12/2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

b)   Kanunun 1. Maddesinin 1. Fıkrasının a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan idari para cezaları,

c)   31/12/2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülüğü doğan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme zamları ve gecikme faizleri,

girmektedir.

Bu çerçevede, beyanname verme süresi 31/12/2022 tarihinden sonra olan vergiler ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile yine bu tarihten sonraki dönemlere ilişkin vergi cezaları kapsama girmez. Örneğin Aralık 2022 ayına ilişkin olarak tarh edilen KDV ve buna ilişkin vergi ziyaı cezası kapsama girmez. Yine Ocak 2023  ayında yapılan bir tespite dayanılarak kesilen bir özel usulsüzlük cezası da kapsama girmez. Ama örneğin Kasım 2022 ayına ilişkin olarak ikmalen, re’sen veya idarece yapılan bir stopaj tarhiyatı kapsam dâhilindedir. Diğer yandan 2022 yılının geçici vergi dönemleri için yapılan tarhiyatlar da kapsama dahil değildir.

Bunun yanı sıra, bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı 12.3.2023 tarihinden önce pişmanlık talebiyle veya izaha davet kapsamında verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen cezalar da kapsam dâhilindedir. Ancak bu şekilde verilen beyannameler üzerine tarh edilen vergiler, kesinleşmiş olduğu cihetle bu madde kapsamına değil, Kanunun 2 nci maddesindeki kesinleşmiş alacaklara ilişkin kapsama girer.