Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-051

13 Mart 2023

7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ


7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(Kanun) 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanunun 4 üncü maddesinde, daha önceki 6111, 6736, 7143 ve 7326 sayılı Kanunlardaki düzenlemelere paralel olarak “inceleme ve tarhiyat aşamasında” bulunan işlemlere yönelik hükümlere yer verilmiştir. 

Aşağıdaki bölümlerde, Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.

1.    İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER

1.1.    Kapsam

Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca; Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayım tarihi olan 12.03.2023 tarihinden önce başlamış  ancak bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri, Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla devam eder.
 
ANCAK bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için; 

    Dava açılmaması,

    İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılması ve ilk taksitin ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere aylık dönemler hâlinde 12 eşit taksitte ödenmesi 

şartıyla, vergi ve cezalarda aşağıdaki indirimler yapılır.

VERGİNİN ASLI    %50’si ödenip, kalanı silinir. 
VERGİ ZİYAI CEZASI    Tamamı silinir.
VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZA    %25’i ödenip, kalanı silinir.
GECİKME/Yİ-ÜFE FAİZİ    Vergi aslına bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin tamamı silinir. 
Vergi aslının %50’si üzerinden;
    Kanunun yayım tarihine kadar olan dönem için Yİ-ÜFE değişim oranında faiz , ve
    Kanunun yayım tarihinden ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadar olan dönem için gecikme faizi 
ödenir.
İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZIYAI CEZASI    %25’i ödenip, kalanı silinir.

Diğer taraftan, Kanunun yayımı tarihi olan 12.03.2023 tarihi itibariyle;

-    Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak uzlaşma günü gelmemiş veya uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar  ile

-    Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı hâlde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine yapılan tarhiyattan doğan alacaklar

hakkında da, yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde yukarıda belirtilen indirimler uygulanır.  

Kanunun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce;

-    Pişmanlık talebiyle veya izaha davet kapsamında verilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile, 

-    Kendiliğinden verilen beyannamelere

ilişkin olarak kesilen ve bu Kanunun yayımı tarihi olan 12.03.2023 itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, asla bağlı vergi cezalarının bu madde kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin tamamının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması veya Kanunun 2 nci (kesinleşmiş alacaklar ile ilgili) maddesine göre ödenmesi şarttır.

1.2.    Diğer Hususlar

    Yukarıda belirtilen hükümlerden, kapsama giren tüm tarhiyatlar için yararlanılabileceği gibi sadece talep edilen tür ve dönemler için de yararlanılabilir.

    Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler, ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar.

    Kanunun 5 inci maddesi kapsamında matrah veya vergi artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemesi ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak bu durumda inceleme ve takdir işlemlerinin, Kanunun yürürlüğe girdiği 12.03.2023 tarihinden itibaren 7 işgünü içerisinde (21.03.2023 tarihine kadar) sonuçlandırılması gerekir. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan inceleme ve takdir işlemlerine devam edilmez. Süre içerisinde sonuçlandırılan  işlemler neticesinde bulunan matrah farklarından, artırılan matrahlar düşülür. Varsa kalan kısım için tarhiyat yapılır. Ancak bu süre içinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz.

2.    PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR

2.1.    Kapsam

Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca, 31.05.2023 tarihine kadar, Vergi Usul Kanununun;

1)    371 inci maddesine göre pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının,

2)    30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasına göre kendiliğinden veya 370 inci maddesi kapsamında verilen beyannameler  üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

Bu kapsamdaki ödemelerin, 30.06.2023 tarihine kadar defaten yahut ilk taksiti bu sürede olmak üzere en çok 48 taksitte yapılması gerekmektedir.

3.    EMLAK VERGİSİ VE GÜMRÜK VERGİSİ BİLDİRİMLERİ

Kanunun 4 üncü maddesinin 10 fıkrası uyarınca;

    31.12.2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

    4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir.

4.    DİĞER ÜCRETLER

Kanunun 4 üncü maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca; Gelir Vergisi Kanununun mülga 64 üncü maddesinde sayılan diğer ücret gelirleriyle ilgili olarak gelir vergisi tarh edilmeyecek ve vergi cezası kesilmeyecek, tarh edilmiş ve kesilmiş olanlar terkin edilecek, tahsil edilmiş olanlar iade edilmeyecektir.

Saygılarımızla,