Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-048

08 Mart 2023

NAKİT SERMAYE ARTIŞI İNDİRİMİNİ 5 YIL İLE SINIRLANDIRAN YASAL DÜZENLEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR İÇEREN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği gibi, 7417 sayılı Kanunun 49 ve 50 nci maddelerinde yapılan düzenlemelerle, Kurumlar Vergisi Kanununa (“KVK”) 10/1-ı maddesinde düzenlenen nakit sermaye artışı indiriminden süresiz yararlanma hakkı sona erdirilmiş ve indirimin en çok 5 yıl süreyle hesaplanabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu yasal değişiklik 5/7/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7417 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde değişiklik sonrası yapılacak nakit sermaye artışlarındaki uygulama; 50 nci madde ise değişiklik öncesi yapılan nakit sermaye artışlarındaki uygulama düzenlenmiştir.

Söz konusu değişikliğe ilişkin açıklamalarımız 2022/067 sayılı Sirkülerimizde yapılmıştır.

Bu defa, bu yasal değişikliğe yönelik açıklamaları da içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) 01/03/2023 tarihli ve 32119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ ile önceki tebliğ açıklamaları yeni değişikliğe uygun olacak şekilde değiştirilmiş ve yeni uygulamaya parelel örneklere yer verilmiştir. Bunlar dışında, yapılan açıklamalarda dikkat çekici özellikli bir durum bulunmamaktadır.

Tebliğde yapılan açıklamalar kısaca şu şekilde özetlenebilecektir:

  • Sermaye şirketleri, anılan indirim uygulamasından, 5/7/2022 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabileceklerdir.
  • 5/7/2022 tarihinden önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler söz konusu indirimden 2022 hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için (diğer bir deyişle 2026 yılı sonuna kadar) ayrı ayrı yararlanmaya devam edebileceklerdir.
  • Mükelleflerce yukarıdaki maddeler çerçevesinde hesaplanan ancak kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemlerde yararlanılamayan söz konusu indirim tutarı, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın ve endekslemeye tabi tutulmaksızın sonraki dönemlerde indirim konusu yapılabilecektir.

Saygılarımızla,