Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-045

27 Şubat 2023

DEPREM NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN DÖNEM BOYUNCA TALEP EDİLEN KDV İADELERİ İÇİN MÜCBİR SEBEP SÜRESİ BOYUNCA BAZI KOLAYLIKLAR GETİRİLMİŞTİR

25.02.2023 tarih ve 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 45 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan dönem boyunca mükelleflerin KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde bazı kolaylıklar getirilmiştir.

Bu düzenlemeler kısaca şöyledir:

 1. Mücbir sebep süresi olan 06.02.2023-31.07.2023 dönemi boyunca verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme süreleri bu bölgede mükellefiyeti bulunanlar için uzatılmışsa da KDV iadesi talep eden mükellefler bu dönemde KDV beyannamesi vermek ve gerekli bilgi belgeleri de ibraz etmek suretiyle KDV iadesi talep edebileceklerdir.
 2. Mücbir sebep dönemine giren KDV beyannamelerinin uzayan verilme tarihini (15.08.2023 Salı günü sonu) takip eden aybaşına kadar (01.09.2023) yapılacak iade taleplerine (Artırılmış Teminat Uygulaması ve ön kontrol raporuna dayanan iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporunda” yer alan sonuçlar bakımından aşağıdaki şekilde uygulama yapılacaktır.
 3. Mahsuben İade Talepleri İçin:
 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel hükümlere göre yerine getirilir.
 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;
 • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,
 • İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,
 • HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında

   teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, mücbir sebep dışındaki tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.
 1. Nakden İade Talepleri İçin:
 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel hükümlere göre yerine getirilir.
 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;
 • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,
 • İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,
 • HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, mücbir sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.
 • Mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilir ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır.

Yukarıda belirtilen mücbir sebep dönemine özel düzenlemeler, yalnızca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde kayıtlı mükelleflerin KDV iadesi talepleri için değil, bu yerler dışındaki mükelleflerin KDV iade talepleri için de geçerlidir.

 1. 6/2/2023 ila 31/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak (Artırılmış Teminat Uygulaması kapsamındaki iadeler dahil)  YMM raporlarının ibrazı için belirlenen sürenin mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için bu süreler işlemez. Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süreler işlemeye devam eder.

Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince eksikliklerin tamamlanması için gönderilen yazılarda verilen sürenin mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için bu süreler işlemez. Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süreler işlemeye devam eder.

Saygılarımızla