Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-043

24 Şubat 2023

DEPREMLER NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDEKİ BORÇLULARIN 7256 VE 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNLARI KAPSAMINDAKİ TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Hatırlanacağı üzere, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”  (RG: 17/11/2020-31307) ile kesinleşmiş vergi, gümrük vergisi, SGK primleri, idari para cezaları, belediyelere ait borçlar gibi kesinleşmiş bazı kamu alacaklarına ikişer aylık dönemler halinde olmak üzere azami on sekiz taksitle ödeme yapma imkanı getirilmişti.

Yine 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile (RG:9/6/2021-31506) kesinleşmiş vergi, gümrük vergisi, SGK primleri, idari para cezaları, belediyelere ait borçlar gibi kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yanı sıra matrah artırımı, inceleme ve dava safhasındaki alacaklar vb. kamu alacaklarının bir kısmı için de ikişer aylık dönemler halinde on sekiz taksite kadar ödeme yapma imkanı sağlanmıştı.

Yukarıdaki her iki düzenlemeden yararlanan mükelleflerin bu kapsamdaki taksit ödeme süreleri halen devam etmektedir.

6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (6831) (RG:23/2/2023-32113) ile yukarıda belirtilen taksitlerden deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan 6/2/2023-31/7/2023 dönemine tekabül edenlerinin süreleri uzatılmıştır.  

Bu Karar uyarınca, mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde bulunan borçluların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan taksit ödeme süreleri bu Kararın 3 üncü maddesi çerçevesinde uzatılmıştır. Bu bölgelerde bulunan borçluların bu bölge dışında bulunan alacaklı dairelere olan taksitlerinde ise bir uzatma yapılmamıştır.

Buna göre, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih (6/2/2023) ile sona erdiği tarih (31/7/2023) arasına rastlayan anılan kanunlar kapsamında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler dâhil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde uzatılmıştır.  

7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

Taksit zamanı 31/7/2023 tarihinden sonra gelen taksitler ise normal ödeme sürelerinde ödenecektir.