Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-039

17 Şubat 2023

VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN BELGE ARANILMASI ZORUNLULUĞU, KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE 31/7/2023 TARİHİNE KADAR (BU TARİH DAHİL) YAPILACAK ÖDEMELER İÇİN ARANILMAYACAKTIR

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına verdiği yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun bulunmaması şartı getirilmiş ve konu ile ilgili açıklamalara Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğ uyarınca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ve bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile bu kanunlar kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) tarafından Tebliğde belirtilen 5.000,-TL ve üzeri ödemeler sırasında, hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması zorunludur.

17/2/2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15) ile yapılan değişiklikle, yapacakları ödemeler sırasında “vergi borcu yoktur” yazısını almak zorunda olan kurumların 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) deprem kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden söz konusu belgenin aranılmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır. Hak sahibinin depremden etkilenmiş olması şart değildir.

Bu uygulama ülke genelinde geçerli olacaktır, yani deprem nedeniyle deprem bölgesi dışında yapılacak ödemeler nedeniyle de borcu yoktur yazısı istenilmeyecektir.

Deprem dışındaki nedenlerle yapılacak ödemelerde ise belge aranmaya devam edilecektir.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de yer alan, tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle nakden reddi icabeden alacaklara ilişkin reddiyatın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince yapılacağı hallerde;

-   öncelikle borçlunun Maliye Bakanlığına bağlı tüm tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılması,

-   mahsup sonrası kalan bir tutarın bulunması halinde bu tutarın, borçlunun alacaklı amme idaresi olan Devletin gümrük mevzuatından doğan amme alacaklarını takiple görevli Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine bulunan muaccel borçlarına mahsup edilmesi,

-   bu mahsup sonrasında da iadesi gereken bir tutarın bulunması halinde borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan ve 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen muaccel prim ve diğer borçlarına ödenmek üzere SGK’ya aktarılması,

gerektiğine yönelik düzenlemede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Hâlihazırda aşağıda sayılan ödeme ve işlemlerde “vergi borcu yoktur” yazısı aranmaktadır:

i) 5018 sayılı ı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın hak sahiplerine 5.000,- liranın üzerinde;

-   Bu Tebliğ ekinde yer alan liste (EK-11),

-   (EK-11)’de sayılanlar dışında kalan ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (istisnalar dahil),

-   26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun,

-   29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,

kapsamında yapılacak  ödemeler,

ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlarca, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5.000,- liranın üzerinde yapılacak ödemeler,

iii) 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlarca (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5.000,- liranın üzerinde yapılacak ödemeler,

iv) Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle kurumlarca 5.000,- liranın üzerinde yapılacak ödemeler,

v) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli “İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları” başlıklı (8) sayılı tarifenin “VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:” bölümünün (16) numaralı alt bölümüne konu, silah taşıma ve bulundurma vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3), (4) ve (6) numaralı bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanların talepleri hariç) üzerine yapılacak işlemler.

Ayrıca 25/11/2020 tarihli ve 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesiyle 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 24 üncü maddesine eklenen onüçüncü fıkrada,“Bu madde ile 13 üncü madde kapsamında maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda da ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması gerekmektedir.