Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-037

15 Şubat 2023

TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İKTİSAP ETTİKLERİ KENDİ HİSSE SENETLERİ VEYA ORTAKLIK PAYLARINA İLİŞKİN OLARAK DAĞITILMIŞ KÂR PAYI SAYILAN TUTARLAR ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI %15’TEN %0’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

7256 sayılı Kanununla Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 94 üncü maddesine dördüncü fıkra olarak eklenmek suretiyle, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri halinde bunların belli bir sürede elden çıkarılmaması, zararına elden çıkarılması veya sermaye azaltımı ile iptal edilmesi hallerinde %15 oranında tevkifat yapılmasına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

GVK’nın dördüncü fıkrası olarak eklenen söz konusu yasal düzenleme aşağıdaki gibidir:

“Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,
i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,
iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılır...” 

Bu düzenlemeye ilişkin detaylı açıklamalarımıza 2020/088 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Anılan yasal düzenlemede tavkifat oranı %15 olarak belirlenmekle birlikte, Cumhurbaşkanı tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul'da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Cumhurbaşkanı kendisine verilen bu yetkisini 14.02.2023 tarihli 32104 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanmıştır. Kararla, GVK’nın 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerini düzenleyen 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmek suretiyle, söz konusu işlemlerdeki tevkifat oranı %0’a düşürülmüştür.

“193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır.”

Bu düzenleme Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer yandan, bu düzenlemenin tam mükellef kurumların kendi hisselerini iktisap etmeleri halinde dağıtılmış sayılan kar paylarına ilişkin olduğunu ve normal kar payı dağıtımlarında uygulanan %10 stopaj oranında herhangi bir değişiklik yapılmadığını ayrıca vurgulamak isteriz.

Saygılarımızla,