Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-029

30 Ocak 2023

KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ASGARİ TALEP TUTARI 2.000 TL OLARAK BELİRLENMİŞ, AYRICA HASILAT ESASLI VERGİLEMEYE YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

6775 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG:28.01.2023-32087) ile Cumhurbaşkanı, Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan aldığı yetkiyle iki adet karar almıştır.

  1. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 36. Maddesine 7104 sayılı Kanunla (RG:6.4.2018-30383) eklenen hüküm uyarınca Cumhurbaşkanı iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye yetkilidir. Cumhurbaşkanı bugüne kadar kullanmadığı yetkisini kullanarak mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutarı 2.000 TL olarak belirlemiştir. Bu düzenleme Kararın yayımı tarihini izleyen aybaşından (1.2.2023) itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemenin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak olan tutarla bir ilgisinin olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır (Bkz. 2023/002 sayılı Sirkülerimiz)

  1. 7104 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 38 inci maddesine göre ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Cumhurbaşkanı bu yetkisini daha önce 718 sayılı Kararıyla belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri için kullanmış bulunmaktadır. (Bkz. 2019/36 sayılı Sirkülerimiz)

Cumhurbaşkanı bu defa bu yetkisini 6775 sayılı Kararname ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmeleri için kullanmıştır.

Buna göre bu özelliği taşıyan dolmuş işletmeleri (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılatları üzerinden %1,5 oranında KDV ödeyerek bu usulden yararlanabilirler. Bu usulden yararlanmak istemeyenler, belge düzenleme ve toplama şeklinde cereyan eden gerçek usulde vergilemeye devam edeceklerdir.

Mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında vergilendirilebilmeleri için münhasıran yukarıda belirtilen özelliği haiz dolmuş ve/veya otobüs işletmeciliği faaliyetinde bulunmaları gerekmektedir. Bu faaliyetlerin birlikte yapılması hasılat esaslı vergilendirme için engel değildir. Bu faaliyetlerinin yanı sıra kapsama girmeyen başkaca faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

Dolmuş işletmeleri için getirilen hasılat esaslı vergileme uygulamasından yararlanma imkanı 1.2.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.