Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-027

23 Ocak 2023

BİNEK OTOLARIN MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR TARAFINDAN  İTHALİNDE ve BUNLARLA ALT BAYİLER ARASINDAKİ TESLİMLERDE, ÖTV’Yİ GÜVENCE ALTINA ALMAK AMACIYLA, 1 ŞUBAT 2023  TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİ DAİRESİNE TEMİNAT VERME ZORUNLULUĞU  GETİRİLMİŞTİR (545 Nolu VUK  Genel Tebliği)

 

1.    GENEL BİLGİ:

Bilindiği gibi, 87.03 GTİP nolu taşıt araçlarının, ki bunlar genel olarak binek otoları olarak bilinmektedir, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından Türkiye içinde satılmak amacıyla ithali aşamasında ve ithal edilen araçların nihai kullanıcıya satıştan önceki aşamalarda bayiler arasındaki alım/satım işlemlerinde ÖTV doğmamakta, bunların Türkiye içinde nihai kullanıcıya satışı/nihai kullanıcı tarafından ilk iktisabı (trafik siciline tescili) aşamasında ÖTV doğmaktadır.

Motorlu araç ticareti yapanların, satmak amacıyla ithal ettikleri araçların ithalatında gümrük idaresine, bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından aldıkları "Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge"nin (Belge) aslı veya noter onaylı örneğini sunmaları gerekmektedir.

Bu belgenin yanısıra, 545 nolu VUK Tebliği ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı,

Teminat uygulaması, aynı zamanda, kapsama giren mükellefler bakımından ithalat yapabilmeleri için sahip olunması gereken ve yukarıda belirtilen Belge’yi edinmenin şartlarını da ağırlaştırmış olup, Belge sahibi olabilmek için öncelikte teminatın verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, münferit ithalatçılarla bunların alt bayileri ve bayilerin kendi aralarındaki   satış işlemlerinin yapılabilmesi için bayiler bakımından da teminat uygulaması getirilmiştir. Buna göre, teminat vermekle yükümlü bulunan münferit ithalatçılar ile aralarında bayilik ilişkisi tesis etmiş olanlar ve bunların bayileri tarafından, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan ve ilgili yıl için geçerli olan azami tutar kadar teminat verilmesi zorunludur. Teminat süreci tamamlanmadan 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtların münferit ithalatçılar ile sözleşmesi bulunan bayileri veya bu bayilerin bayileri arasında satılmak amacıyla ÖTV ödenmeksizin teslimi mümkün bulunmamaktadır.


2.    TEMİNAT UYGULAMASININ KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ:

Sirkülerimizin ekinde bir örneği yer alan 545 nolu VUK Tebliğinde, teminat uygulamasının nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, aşağıda başlıklar halinde belli başlı hususlara kısaca yer verilmiştir:

 • Münferit ithalatçılardan 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtların (binek otoların) ithalatını yapan gerçek ve tüzel kişiler ile, münferit ithalatçıların bayileri ve bu bayilerle bayilik sözleşmesi bulanan gerçek veya tüzel kişiler teminat kapsamına dahildir.
 • Münferit ithalatçı, fiili ithalata konu taşıt markasının distribütörlüğünü haiz olmayan, Belge sahibi motorlu araç ticareti yapanları ifade eder.
 • Distribütörler ile bunların distribütörlük kapsamında bulunan bayileri için teminat yükümlülüğü bulunmamaktadır. Distribütörlerin, aynı zamanda münferit ithalatçı statüsünde bulunmaları, teminat yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yani bir distribütörün distribütörlük kapsamına giren marka veya markalar dışındaki bir markayı münferit ithalatçı sıfatıyla ithalinde, teminat zorunluluğu doğmaktadır.
 • Distribütör, motorlu taşıt imalatçıları ile yaptıkları yazılı sözleşmeler kapsamında ilgili taşıt markasına ait motorlu araçların Türkiye’de dağıtımı ve satışı konusunda yetkilendirilmiş olan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
 • Münferit ithalatçılar bakımından, binek oto ithalatı yapabilmek için eş zamanlı olarak Belge sahibi olmak ve Teminat vermek şeklindeki şartlar birbiriyle iç içe geçirilerek, ithalatın şartları ağırlaştırılmıştır. (Tebliğ md.5)
 • Belge sahibi olmak için verilmesi gereken Teminat tutarı, içinde bulunulan yıl için geçerli olan ve VUK Mük. Md. 257/10 a göre belirlenen azami tutar kadar belirlenmiştir. 2023 için bu tutar 66.000.000 TL dir.
 • Teminat süreci tamamlanmadan Belgenin temini mümkün bulunmamaktadır.
 • Teminat vermekle yükümlü bulunan münferit ithalatçılar ile aralarında bayilik ilişkisi tesis etmiş olanlar ve bunların bayileri tarafından da, VUK Mük. 257/10 da yer alan ve 2023 için 66.000.000 TL olan tutar kadar teminat verilir.
 • Teminatların, söz konusu mükellefler tarafından gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi zorunludur.
 • Her yıl, teminatı eksik kalan mükelleflerin, her takvim yılının ilk ayının son gününe kadar (son günü dahil) teminatlarını tamamlamaları gerekmektedir.
 • Teminat olarak, para, banka teminat mektupları veya sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri geçerlidir. Teminat mektubu ve kefalet senetlerinin Tebliğ ekindeki örneğe uygun olarak düzenlenmesi zorunludur.
 • Tebliğ ile getirilen teminat yükümlülüklerine uyulmaması VUK’nun Mük. 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezalarına tabidir.
 • Teminat uygulaması, Tebliğin yayım tarihini takip eden ayın başında, yani 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

3.    GEÇİŞ HÜKÜMLERİ:

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geçerliliği devam eden Belge sahibi münferit ithalatçılar ile bunların bayileri ve varsa bunların da bayileri, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içerisinde, yani en geç 1 Mart 2023 tarihine kadar, bu Tebliğde belirtilen usulde teminat vermekle ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftirler. Teminat ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiren Belge sahibi mükelleflerin geçerliliği devam eden Belgelerinin de Vergi Dairesi Sistemine kaydı yapılır. Bu süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmeyen münferit ithalatçıların Belgeleri iptal edilir. Bu nedenle, halihazırda Belge sahibi olan mükelleflerin de, Belgelerinin geçerliğini korumaları için bu Tebliğe göre teminat vermeleri zorunluluğu bulunmaktadır.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Belge için başvuruda bulunmuş olan ve teminat vermekle yükümlü bulunan münferit ithalatçılar, ancak Tebliğe uygun olarak teminat vermek ve bayilerini bildirmek şartıyla Belgeyi temin edebilirler.

Söz konusu 545 nolu VUK Tebliği ve eklerine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Saygılarımızla,