Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-026

18 Ocak 2023

MÜKELLEFLERİN VERGİ USUL KANUNU GEREĞİ YAPMASI GEREKEN BİLDİRİMLERE YÖNELİK DÜZENLEME (546 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ)

7338 s. Kanun ile Vergi Usul Kanununa (VUK) eklenen 170/A madde ile, mükelleflerin vergi dairesine bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır (Bkz. 2021/113 no.lu Sirkülerimiz).

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yetkisine istinaden çıkardığı 546 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (RG. 18.01.2023/32077)  ile konuya yönelik düzenlemeler yapmıştır.

1.2.2023 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ uyarınca, aşağıdaki tabloda yazılı durumların tescili için zaten Ticaret Bakanlığı’na başvurulduğundan, bunlar mükelleflerce vergi dairesine ayrıca bildirilmeyecek, bu durumlar Ticaret Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecektir.

 

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN İŞLEMLER İÇİN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMDE BULUNMASINA GEREK OLMAYANLAR

İşe başlama bildirimi

Anonim şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.)

Limited şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.)

Kooperatifler (18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler

Komandit şirketler

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Şube açılış/kapanış bildirimi

(1/2/2023 tarihinden Önce açılan şubelerin kapanış bildirimleri vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.)

Anonim şirketler (Banka şubeleri hariç)

Limited şirketler

Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler

Komandit şirketler

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari İşletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Merkez/şube adres değişikliği bildirimi

(1/2/2023 tarihinden önce açılan şubelerin adres değişikliği bildirimi vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.)

Anonim şirketler

Limited şirketler.

Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler

Komandit şirketler

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Tür değişikliği bildirimi

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci ve 194 üncü maddesinde yer alan tür değişiklikleri .............

Tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme bildirimi

Anonim şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine yerilmeye devam edecektir.)

Limited şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)

Kooperatifler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.) (1581 sayılı Tarım Kredi

 

 

 

Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)

Komandit şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.)

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Tasfiye kapanış (Tasfiye sonu terkin)/ işi bırakma bildirimi

Anonim şirketler

Limited şirketler

Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tanm Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler

Komandit şirketler

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Unvan değişikliği bildirimi

Anonim şirketler

Limited şirketler

Kooperatifler (1581 sayılı Tanm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tanm Kredi Kooperatifleri hariç.)

Kollektif şirketler

Komandit şirketler

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri

Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

 

Diğer yandan vergi dairesi sicil kayıtlarına bir iş yerinin şube olarak kaydedilebilmesi için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 118 inci maddesinde yer alan şube tanımına uyması ve 121 inci maddesine istinaden ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki tabloda yer alan şube açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemleri için ticaret siciline tescil kaydı yapılması yeterlidir. Bu işlemler için vergi dairesine bildirimde bulunulmayacaktır. Mükellefler, şubeler haricinde iş yerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları ise vergi dairesine bildirmeye devam edeceklerdir.

Vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden VUK’nun 168 inci maddesinde belirlenen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için mükellefler tarafından bildirim yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Mezkûr maddede belirlenen süreler içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmeyen veya süre geçtikten sonra tescil ettirildiği için Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda geç bildirilen işlemler nedeniyle bildirim yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler hakkında VUK’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Ancak, mükellefler tarafından ticaret sicili müdürlüğüne mezkûr Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürede başvuruda bulunulmakla birlikte tescil işleminin bu süreden sonra yapılması durumunda bildirimde bulunma tarihi olarak başvuru tarihi esas alınacaktır.

Yapılan yoklama veya incelemeler sırasında yukarıdaki tabloda yer alan işlemlerin ticaret siciline tescil ettirilmediği tespit edilirse vergi dairesi tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu durum ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.