Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-008

02 Ocak 2023

2023 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi (MTV), MTV Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca bir önceki yıl MTV tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmekte olup, maddenin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı; yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye ve taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye yetkilidir.

2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Ayrıca 20/12/2022 tarihli ve 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, MTV Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının artış oranı % 61,5 (altmış bir virgül beş) olarak belirlenmiştir.

Bu suretle artırılan MTV tutarları, 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 55) ilan edilmiştir.

Diğer taraftan Bakanlar Kurulu, MTV Kanununun 7061 Sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5 inci maddesinde yer alan yetkisi kapsamında 2004/8327 Kararı ile (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait

MTV tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacağını belirlemiştir.

Bizim anlayışımıza göre; her ne kadar anılan Bakanlar Kurulu Kararı, MTV Kanununun 7061 Sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5 inci maddesinde yer alan yetkisi kapsamında yayımlanmış olsa da, anılan değişiklik sonrasında da geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle Kararın 2023 yılı için de uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.

55 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin tam metnine (dolasısıyla 2023 yılı için geçerli MTV tarifelerine) ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.