Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-006

02 Ocak 2023

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLARDA 1 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN DEĞİŞİKLİKLER 

1. GİRİŞ: 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)‘nun mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenmiş bulunan uyumlu mükellef vergi indirimi uygulamasında indirim tutarının bir üst sınırı olup, bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkilidir.

Diğer taraftan GVK’nın mükerrer 123 üncü maddesine göre; bu Kanunun 9/10, 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

2. YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN MAKTU HAD VE TUTARLAR:

Bilindiği gibi 542 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2022 yılına ait yeniden değerleme oranı %122,93 olarak ilan edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca 2023 yılına ilişkin bir belirleme yapılmadığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323) (Tebliğ) ile 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanacak had ve miktarları, bir önceki yıl için geçerli olan tutarları yeniden değerleme oranında artırmak suretiyle aşağıdaki gibi belirlemiş bulunmaktadır. 

 

Maktu Had ve Tutar

2022 Yılı İçin Geçerli Tutar (TL)

2023 Yılı İçin Geçerli Tutar (TL)

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı (9/10)

320.000

700.000

Konut istisnası (21)

9.500

21.000

Vergiden müstesna yemek (23/8)

1 Temmuz’a kadar 34,

1 Temmuz’dan sonra 51

(KDV Dahil 55,08)

110

(KDV Dahil 118,80)

 

Ulaşım desteği (23/10)

25,50

56

Engellilik indirimi (31)

-Birinci derece engelli

-İkinci derece engelli

-Üçüncü derece engelli

 

2.000

1.170

500

 

4.400

2.600

1.100

Binek otomobil aylık kira sınırı (40/1)

8.000

17.000

Binek otomobil gider yazılabilecek ÖTV ve KDV toplamı (40/1 ve 68)

200.000

440.000

Binek otomobil amortisman sınırı (40/7 ve 68)

-ÖTV ve KDV gider yazıldığında

-ÖTV ve KDV gider yazılmadığında veya ikinci el alındığında

 

 

230.000

 

430.000

 

 

500.000

 

950.000

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamı (47/1-2)

-Büyükşehir belediye sınırları içinde

-Diğer yerlerde

 

 

 

16.000

10.000

 

 

 

35.000

22.000

Basit usule tabi olmanın özel şartları

-48/1: Yıllık alış ve satış tutarları

-48/2: Gayrisafi iş hasılatı

-48/3: Yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı

 

200.000-320.000

100.000

 

200.000

 

440.000-700.000

220.000

 

440.000

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna (mük.80)

25.000

55.000

Arızi kazançlara ilişkin istisna (82)

58.000

129.000

Tevkifat ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı (86)

3.800

8.400

Vergiye uyumlu mükellefler için indirim sınırı (Mük.121)

2.000.000

4.400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

3.    2023 YILI İÇİN GEÇERLİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ: 

    Tebliğ ile GVK’nın 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

        

70.000 TL'ye kadar

15%

150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası

20%

370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde

550.000 TL'nin 150.00700 TL'si için 26.500 TL), fazlası

27%

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde

1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası                                           

35%

1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL,

(ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için

607.000 TL), fazlası               

40%


4.    KÂR HADLERİ EMSALLERİNE GÖRE DÜŞÜK OLARAK TESPİT EDİLMİŞ BULUNAN EMTİA İÇİN ÖZEL HADLER:

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. Bu yetki kullanılarak önceki yıl için 313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar 317 No.lu Tebliğ ile yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2022 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2022 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

 

 

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

 

 

Değerli Kağıt

750.000

840.000

900.000

1.090.000

 

Şeker-Çay

550.000

750.000

700.000

890.000

 

Milli Piy. Bil., Hemen Kazan, Süper Toto vb.

550.000

750.000

700.000

890.000

 

İçki (Bira ve Şarap Hariç) -İspirto-Sigara-Tütün

550.000

750.000

700.000

890.000

 

Akaryakıt ( LPG hariç )

840.000

890.000

1.090.000

1.270.000

 

 

 

Belirtilen bu malların alım-satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır. 


5.    BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERDE GÜN SONUNDA TOPLU BELGE DÜZENLEME UYGULAMASI:

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hâsılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31.12.2023 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Saygılarımızla.