Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-004

02 Ocak 2023

ENGELLİLERE ÖTV’DEN İSTİSNA ARAÇ SATIŞINDAKİ ÜST LİMİT 2023 YILI İÇİN 1.004.200 TL’YE YÜKSELTİLMİŞTİR

Bilindiği gibi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin,

  • 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli belli bir tutarın altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,
  • 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,
  • 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin,

engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz.

Yukarıda yer verilen 87.03 tarife pozisyonundaki araçlara ilişkin istisna uygulamasına esas üst sınır 2022 yılında 450.500 TL olarak uygulanmıştı. Bu üst sınır, 30.12.2022 tarihli ve 32059  sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) (Tebliğ) ile 1.004.200 TL’ye çıkarılmıştır.

Söz konusu Tebliğde ayrıca ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki mallar için ÖTV iadesi talebinde bulunabilmek için Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/F/3.1) bölümünde yer alan dilekçe ve ekine eklenmesi gereken belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer belge, liste ve tabloların Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebileceği düzenlenmiştir.

Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.