Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-002

02 Ocak 2023

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN KDV İADELERİNE İLİŞKİN SINIR 2023 YILI İÇİN 57.300 TL OLARAK UYGULANACAKTIR

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilmektedir.

Ancak indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili bir sınır uygulanmakta olup, bu sınır son olarak 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınırın, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı belirtilmiştir.(Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir)

Bu çerçevede yeniden değerleme oranında artırılarak 2022 yılı için 25.700 TL olarak uygulanan sınır Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44) (Tebliğin) ile 2022 yılı yeniden değerleme oranında artırılarak 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2023 yılı için yıllık KDV iadesi alınabilmesi, Aralık 2022 sonu itibariyle devir KDV’nin 57.300 TL’nin üzerinde olması halinde mümkündür. Hesaplanan iade tutarından 57.300 TL indirilecek ve kalan kısım iadeye konu olabilecektir.

Başka bir anlatımla, iadenin 57.300 TL’yi aşmış olması halinde iadenin tamamı değil, hesaplanan iade tutarından 57.300 TL’nin indirilmesi suretiyle bulunan tutar iadeye konu edilecektir.

2023 yılı içinde indirimli oran kapsamında iadenin aylık olarak alınması durumunda, hesaplanan ilk KDV iade tutarından indirilmek suretiyle hareket edilecek ve 57.300 TL tamamlanıncaya kadar iade yapılmayacaktır.

Tebliğin diğer bölümleri, sanayi sicil belgesini haiz imalatçılar ile Ar-Ge faaliyetinde bulunanlara yapılan makina-teçhizat teslimleri için öngörülen KDV istisnası süresinin 2024 sonuna kadar uzatılmasına ilişkin 20/12/2022 tarihli ve 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan düzenlemenin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine işlenmesine yöneliktir.