Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-076

02 Ağustos 2022

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

26.7.2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 seri no’lu Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) ile, Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde (Uygulama Genel Tebliği) bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerle, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununda daha önce yapılmış olan bazı değişiklikler Uygulama Genel Tebliğine işlenmiş ve anılan Tebliğe bazı tanımlamalar ilave edilmiştir.

Yapılan değişiklikler Tebliğin yayım tarihi olan 26.7.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sirkülerimizde yapılan bu değişiklikler hakkında bilgi verilmiştir.

  1. MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLARA VERİLECEK BELGE VE YAZILAR YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR

Tebliğin 1 inci maddesiyle Uygulama Genel Tebliğinin (I/B/4) bölümünün üçüncü ve dördüncü paragraflarında değişiklikler yapılmış ve Tebliğin 6 ncı maddesiyle anılan Tebliğin EK 1’i değiştirilmiştir.

Söz konusu üçüncü paragrafta, kayıt ve tescile tabi taşıtları satmak üzere ithal edecek olanların, bu kapsamdaki ithalatlarında ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilebilmesi için gümrük müdürlüklerince, ilk iktisabı yapılmamış ÖTV’ye tabi motorlu araçların ticaretinin ithalatçılar tarafından icra edildiğine dair bağlı olunan vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan yazının aslı veya noter onaylı örneğinin de aranacağı belirtilmekteydi.

Yapılan değişiklikle, vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınacak bu yazı "Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge"

Dördüncü paragrafta ise, motorlu araç ticaretiyle uğraşanlar tarafından kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtların tadilatının veya ek imalatının yapılarak satılmak üzere yurt içinden alımında veya ithalinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca bunlara ÖTV uygulanmaması gerektiğine dair bir örneği Uygulama Genel Tebliği ekinde (EK:1) yer alan yazının verilebileceği ve ayrıca, sanayi sicil belgesinin yenilenmesi veya değişikliği, unvan, adres, vergi kimlik numarası değişikliği gibi durumlarda, Gelir İdaresi Başkanlığına başvurularak, yeni bir yazı verilmesinin talep edileceği belirtilmekteydi.

Yapılan değişikliklerle, Gelir İdaresi Başkanlığınca bu kapsamda verilecek Uygulama Genel Tebliği ekindeki (EK:1) yazı örneği değiştirilmiş; bu yazının en fazla iki yıl süreyle ve vize süresince geçerli olmak üzereverilebileceği düzenlenmiş ve belirtilen durumlara ek olarak sanayi sicil belgesinin vize edilmesi halinde de yeni bir yazı için Başkanlığa başvurulması öngörülmüştür.

  1. DAHA ÖNCE 7103, 7104 ve 7338 SAYILI KANUNLARLA ÖTV KANUNDA YAPILMIŞ OLAN DEĞİŞİKLİKLER UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE İŞLENMİŞ VEYA BU DEĞİŞİKLİKLERE UYGUN OLARAK UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDEKİ BAZI İFADELER GÜNCELLENMİŞTİR

7104 sayılı Kanunla ÖTV Kanununun 5 inci maddesine 2 nci fıkra olarak yeni bir hüküm eklenmiştir. Bu değişiklik sonucunda, daha önce Kanunun 2 nci fıkrasında düzenlenen ihracattaki ÖTV iadesi uygulaması Kanunun 3 üncü fıkrası haline gelmiştir.

Tebliğin 2 nci maddesiyle yapılan değişiklikle, Uygulama Genel Tebliğinin ihracattaki ÖTV iadesi uygulaması için daha önce Kanunun 2 nci fıkrasına yaptığı atıf bu yasal değişikliğe paralel olarak 3 üncü fıkra olarak düzeltilmiştir.

Yine 7103 ve 7338 sayılı Kanunlarla, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki malların oran ve ötv matrahlarının alt ve üst sınırlarını tespitine yönelik olarak Cumhurbaşkanına verilen yetkinin kapsamınını düzenleyen Kanunun 2/c maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştı.

Tebliğin 4 üncü maddesiyle, yapılan bu değişiklikler Uygulama Genel Tebliğine işlenmiştir. Dolayısıyla, Tebliğle yapılan bu değişikliklerle Cumhurbaşkanına yeni bir yetki verilmesi veya yetkisinin kapsamının genişletilmesi söz konusu değildir.

  1. İLK TESLİM SONRASI YAPILAN AKSESUAR TESLİMİ VE BOYA KORUMA, KUAFÖR, EK GARANTİ GİBİ HİZMETLERİN ÖTV’YE TABİ OLMADIĞINA YÖNELİK AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR

Bilindiği gibi, ÖTV mükellefleri tarafından yapılan ve taşıtın teslimi veya ilk iktisabında alıcıdan ayrıca alınan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedeller de ÖTV matrahına dâhildir.

Bununla birlikte, bu teslim ve hizmetlerin taşıtın ilk teslimi veya ilk iktisabı sonrasında yapılması halinde ise bu bedellerin ÖTV matrahına dahil edilmesi söz konusu değildir.

Ancak uygulamada bu konuda çok sayıda ihtilaf oluşmaktaydı. Bu durum aynı zamanda yetkili bayiler ile aksesuar satıcıları arasında haksız bir rekabete neden olmaktaydı. Bu ihtilafları ve rekabet eşitsizliğini engellemek adına Tebliğin 3 üncü maddesiyle, Uygulama Genel Tebliğinin (III/A/3) bölümünün üçüncü paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Muvazaalı olmamak şartıyla, söz konusu teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin taşıtın ÖTV matrahına dâhil olmadığı tabiidir.”

Böylece, anılan teslim ve hizmetlerin taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, bu işlemlere ilişkin bedellerin taşıtın ÖTV matrahına dâhil olmadığı konusu netleştirilmiştir.

  1. ÖTV’YE TABİ OLMAYAN İTFAİYE ÖNCÜ ARAÇLARININ TANIMI YAPILMIŞTIR

Tebliğin 5 inci maddesiyle, Uygulama Genel Tebliğine (III/B/2.8) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmek suretiyle, ÖTV kapsamına dahil olmayan itfaiye öncü araçlarının tanımı yapılmış ve kapsamı belirlenmiştir.

“2.9. İtfaiye Öncü Aracı

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan “itfaiye öncü araçları” ÖTV kapsamında değildir.

Kanunun uygulamasında itfaiye öncü aracından maksat, görülebilirliği/seçilirliği fazla olan bir renkle (kırmızı) boyanmış (giydirme değil), ön ve arka tarafına beyaz renk büyük harflerle "itfaiye öncü aracı" ibaresi ile her iki yan tarafına da itfaiye kurumunun acil çağrı telefon numarası ve araç plakası yazılmış (yapıştırma değil), kırmızı renk ışık veren, normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen, dönerli, aralıklı yanıp sönen tepe lambalı cihaz (ışıklı uyarı cihazı) ile canavar düdüğü, siren ve çan gibi yine en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazların sabitlenmiş olduğu; taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olduğu; araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipman (kurtarma bıçağı, balyoz ve çekiç, kürek, ağaç testeresi, levye, eğri demir, spanfix germe kayışı, kesme makasları, kazma, balta, manivela gibi) ile donatılmış olan taşıtlardır.”

Saygılarımızla,