Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-072

21 Temmuz 2022

TEKNOPARKLAR İLE AR-GE & TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİNİN ORANI % 50’DEN % 75’E YÜKSELTİLDİ

2021/036 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklandığı üzere; 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda önemli değişikler yapılmıştır. Yapılan değişiklerden bir tanesi de Teknoloji Geliştirme Bölgesi & Ar-Ge Merkezi & Tasarım Merkezi dışında geçirilen sürelerin destek ve teşviklere konu edilmesine dair kapsamın genişletilmesine ilişkindir.

7263 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme uyarınca, ilgili Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemelere ilave olarak, bölge veya merkezlerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge & merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olacaktır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına söz konusu % 20 oranını, % 75'e kadar arttırma yetkisi verilmiştir.

Öncelikle Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanmış ve anılan Karar uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.

Bu defa, 21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından belirlenmiş olan oranın 31.12.2023 tarihine kadar % 75 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Yayım tarihi olan 21.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karar ile dışarıda geçirilen sürelere ilişkin oranı % 50 olarak belirleyen 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, % 75 oranının geçerli olacağı 31.12.2023 tarihine kadar;

  • Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin çalışma süresinin % 25’ini merkez & bölge içinde, kalan % 75’ini ise merkez & bölge dışında çalışarak geçirmiş olması durumuda, ilgili personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.
  • İlgili aydaki çalışma süresinin tamamını merkezde & bölgede geçiren bir Ar-Ge veya destek personeline ödenen ücretler ile bu personelin çalışma süresinin tamamını merkezde & bölgede geçirmiş olması nedeniyle, aynı dönemde mesaisinin tamamını merkez & bölge dışında çalışmış olan üç Ar-Ge veya destek personelinin ücretinin tamamı da teşvik kapsamında değerlendirilecektir.
  • İlgili ayda toplam Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin % 25’i mesailerinin tamamını merkezde & bölgede geçirirse, kalan Ar-Ge, tasarım veya destek personelini mesailerinin tamamını merkez & bölge dışında geçirse bile, söz konusu personelin ücretlerinin tamamı da teşvik kapsamında değerlendirilecektir.
  • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin % 25’den daha az bir oranda merkezde veya bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin % 25’den azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda, merkezde veya bölgede çalışılan süre dikkate alınmak suretiyle, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir. Buna göre işveren teşvik uygulaması nedeniyle kendisine en yüksek vergi avantajı sağlayacak durumu (merkez & bölge dışında çalışılan sürelere ilişkin olarak gelir vergisi stopaj teşviği uygulanacak ücretleri) belirleme hakkına sahiptir.
  • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin tamamının merkez veya bölge dışında çalışması, bir diğer ifadeyle merkez veya bölgede çalışan personel bulunmaması durumunda, hiçbir personel teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Diğer taraftan, 2022/052 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklandığı üzere; merkez & bölge dışında geçen sürelerle ilgili gelir vergisi stopaj teşvikine yönelik usul ve esasları düzenleyen 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:9) 27.05.2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ, 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, Tebliğde verilen örnekler ve açıklamalar, Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli olan bölge ve merkezler dışında geçen süreler için ilgili oranı % 50 olarak dikkate almaktadır. Dolayısıyla Tebliğde ve belirtilen Sürkülerimizde yapılan açıklamalar ile verilen örneklerin, 31.12.2023 tarihine kadar % 75 oranını dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,