Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-071

21 Temmuz 2022

TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %15’TEN %24’E YÜKSELTİLMİŞTİR

(Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 6)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) (Tebliğ) ile 6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde kendisine tanınan yetkiye istinaden, tecil faizi oranını yıllık % 15’ten % 24’e yükseltmiş bulunmaktadır.

Bu Tebliğ yayım tarihi olan 21.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

  • Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
  • Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%15) uygulanması gerekmektedir.
  • Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%15), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %24 tecil faizi oranı uygulanacaktır.
  • Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizinin ne şekilde hesaplanacağı Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu vesile ile, dönemler itibariyle geçerli olan tecil faizi oranları, dayanakları ile birlikte ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

DÖNEMLER İTİBARİYLE TECİL FAİZİ ORANLARI

 


Uygulama Dönemi

 

Uygulanan Oranlar (Yıllık)

 

İlgili Tebliğ
 

28.04.2006 – 20.11.2009

24,00

438 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği

21.11.2009 – 20.10.2010

19,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1

21.10.2010 – 05.09.2018

12,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2

06.09.2018 – 24.10.2019

22,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 3

24.10.2019 – 29.12.2019

19,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 4

30.12.2019 –20.07.2022

15,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 5

21.07.2022’den itibaren

24,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 6