Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-060

28 Haziran 2022

GVK’NIN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ BAZI GELİRLER İÇİN BELİRLENEN İNDİRİMLİ STOPAJ ORANLARININ UYGULANMA SÜRESİ UZATILMIŞ VE İLGİLİ KARARDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILARAK BAZI GELİRLER İÇİN İNDİRİMLİ ORANLAR BELİRLENMİŞTİR

28/6/2022 tarihli ve 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine ilişkin stopaj oranlarını belirleyen 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına (BKK) ek Kararın geçici 2 ve geçici 3 üncü maddesinde belirlenen indirimli stopaj oranlarının uygulanma süreleri 31/06/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihine uzatılmıştır.

Yine 5752 sayılı Kararla yapılan değişiklikle, herhangi bir tarihte sahip olunma şartı aranmaksızın tüm döviz dönüşümlü kur korumalı TL vadeli mevduat/katılma payı hesapları ile altın dönüşümlü TL vadeli mevduat hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına indirimli stopaj oranının uygulanması sağlanmıştır.

Son olarak, 2006/10731 sayılı BKK’ya ek Karara geçici 5 inci madde eklenmek suretiyle bazı gelirler için indirimli stopaj oranları belirlenmiştir.

Yapılan değişikliklerin içeriği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 1. MEVDUAT VE BENZERİ GELİRLERDEKİ STOPAJ ORAN İNDİRİMLERİ 31/12/2022 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR:

29/9/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı Karara eklenen geçici 2 nci madde ile, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar geçici süreyle düşürülmüştü.

Bu süre;

 • 3321 sayılı Kararla 31/03/2021 (2020/099 sayılı Sirkülerimiz),
 • 3755 sayılı Kararla 31/05/2021 (2021/048 sayılı Sirkülerimiz),
 • 4027 sayılı Kararla 31/07/2021 (2021/069 sayılı Sirkülerimiz),
 • 4311 sayılı Kararla 30/09/2021 (2021/095 sayılı Sirkülerimiz),
 • 4561 sayılı Kararla 31/12/2021 (2021/107 sayılı Sirkülerimiz),
 • 4921 sayılı Kararla 31/03/2022 (2021/135 sayılı Sirkülerimiz),
 • 5360 sayılı Kararla 30/06/2022 (2022/034 sayılı Sirkülerimiz)

olarak olarak yeniden belirlenmişti.

Bu defa 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, maddede yer alan 30/6/2022 ibaresi 31/12/2022 olarak değiştirilmek suretiyle, madde kapsamındaki gelirlere uygulanacak indirimli stopaj oranlarının 31/12/2022 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır.

Buna göre, 30/9/2020 ila 31/12/2022 (bu tarih dahil) arasında açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır:

Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

Diğer taraftan, yukarıda yer verilen döviz tevdiat/döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat/katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar payları için öngörülen %0 stopaj oranı, 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi gereğince, sadece 20/12/2021 tarihi itibariyle mevcut bulunan dövizler için uygulanmaktayken, 5752 sayılı Kararın 3 üncü maddesiyle bu maddede değişiklik yapılmıştır.

Değişiklikle birlikte, dönüştürülen dövizin herhangi bir tarihte mevcut bulunması şartı aranmaksızın, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan tüm Türk lirası mevduat ve katılma hesapları için bu indirimli stopaj oranının uygulanması sağlanmıştır.

Aynı şekilde, yukarıda yer verilen altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından elde edilen faiz ve kar payları için öngörülen %0 stopaj oranı, 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi gereğince, sadece 28/12/2021 tarihi itibariyle mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları için geçerliyken, 5752 sayılı Kararın 4 üncü maddesiyle bu maddede değişiklik yapılmıştır.

Değişiklikle birlikte, dönüştürülen altın depo hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarının herhangi bir tarihte mevcut bulunması şartı aranmaksızın, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan tüm Türk lirası mevduat ve katılma hesapları için bu indirimli stopaj oranının uygulanması sağlanmıştır.

Yeni bir uzatma olmadığı taktirde, 01/01/2023 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına daha önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır.

 1. BANKA TAHVİL VE BONOLARI İLE FON KULLANICISININ BANKALAR OLDUĞU VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINA VE       DÖVİZLİ FONLAR DIŞINDAKİ YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN GELİR VE KAZANÇLARA UYGULANAN İNDİRİMLİ STOPAJ ORANLARININ 30/06/2022 TARİHİNE KADAR UYGULANMASI SAĞLANMIŞTIR:

3321 sayılı Kararın 3 üncü maddesiyle 2006/10731 sayılı BKK’ya ek Karara eklenen geçici 3 üncü maddeyle bu maddenin yürürlüğe girdiği 23/12/2020 tarihinden 31/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) aşağıda yer alan stopaj oranlarının uygulanacağı belirtilmişti.

Bu süre;

 • 3755 sayılı Kararla 31/05/2021 (2021/048 sayılı Sirkülerimiz),
 • 4027 sayılı Kararla 31/07/2021 (2021/069 sayılı Sirkülerimiz),
 • 4311 sayılı Kararla 30/09/2021 (2021/095 sayılı Sirkülerimiz),
 • 4561 sayılı Kararla 31/12/2021 (2021/107 sayılı Sirkülerimiz),
 • 4921 sayılı Kararla 31/03/2022 (2021/135 sayılı Sirkülerimiz),
 • 5360 sayılı Kararla 30/06/2022 (2022/034 sayılı Sirkülerimiz)

olarak değiştirilmek suretiyle, madde kapsamındaki gelirlere uygulanacak indirimli stopaj oranlarının 31/6/2022 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır.

Bu defa yayımlanan 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla mezkur süre 31/12/2022 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

1) 23/12/2020 ila 31/12/2022 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır:

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

2) 23/12/2020 ila 31/12/2022 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları haricindeki yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 olarak uygulanacaktır.

 1. İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER, İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER, İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER VE VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR VE KAZANÇLAR İÇİN İNDİRİMLİ STOPAJ ORANI BELİRLENMİŞTİR:

5752 sayılı Kararın 2 nci maddesiyle, 2006/10731 sayılı BKK’ya ek Karara geçici 5 inci madde eklenmiştir.

Eklenen bu yeni maddeye göre; 28.6.2022 ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 2006/10731 sayılı BKK’ya ek Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla,