Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-053

30 Mayıs 2022

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 42)

Bilindiği üzere, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ (KDVGUT) ile daha önce çıkarılmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak KDV konusu tek Tebliğde toplanmıştır.

Daha sonra çıkarılan 41 adet değişiklik Tebliği Sirkülerlerimiz ile açıklamalara konu edilmiştir.

42 no.lu KDV Tebliği, 7394 sayılı Kanunla KDV Kanununda değişiklik yapılması ile ilgilidir.

7394 sayılı Kanunun KDV Kanununa etkileri 2022/37 sayılı Sirkülerimizde açıklanmış olup, aşağıdaki tabloda, buna ilişkin olarak getirilen 42 nolu Tebliğ düzenlemeleri özetlenmiştir.

 

42 NO.LU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİ ÖZETLEYEN TABLO

TEBLİĞ MADDE

NO

GETİRİLEN DEĞİŞİKLİĞİN ÖZET OLARAK AÇIKLANMASI

1

Tebliğin 1. maddesinde, 7394 sayılı Kanunun 10. maddesiyle KDV Kanunu’nun 13/f maddesinde yapılan değişiklikler ile ilgili ibareler yeniden düzenlenmiştir.

13/f maddesinin 7394 sayılı Kanunla değişik yeni hali şöyledir;

“Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı,  Savunma Sanayii  Başkanlığı , Milli İstihbarat Teşkilatı  Başkanlığı ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve  Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler. “

42 nolu Tebliğle ayrıca 13/f maddesinin uygulanabilmesi için teslim veya hizmetin “milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin olmak kaydıyla” şartını taşıması gerektiği hükmü eklenmiştir.

 

2

 

Tebliğin 2. maddesi ile, yine 13/f maddesi ile ilgili olan;

“ Müteselsil Sorumluluk Yüklenici firmaların, ulusal güvenlik kuruluşu tarafından onaylanan miktardan daha fazla mal veya hizmeti istisna kapsamında aldıkları ya da aldıkları mal veya hizmeti istisna kapsamı dışındaki bir işlemde kullandıkları tespit edildiği takdirde, alışta ödenmeyen KDV ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar yüklenicilerden aranır. “

hükmünün devamına

“Ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumludur.”

paragrafı eklenmiştir.  (KDVGUT II/B-7.6.)

Buna göre, ulusal güvenlik kuruluşunun onayladığı listeye, kapsama girmeyen mal ve hizmetler dahil edilmiş olduğu durumda, haksız uygulanan istisnadan yüklenici değil bu hatalı onayı yapan ulusal güvenlik kuruluşu sorumlu tutulacaktır.

 

3

 

KDV Kanunu’nun 13/i maddesi uyarınca yurt dışında mukim kişilere KDV istisnalı olarak yapılan konut ve işyeri satışlarında, alıcının bu taşınmazı 1 yıl süreyle satmama şartı 7394 sayılı Kanunun 10. maddesiyle 3 yıla çıkarılmıştır.

Tebliğin 3. maddesiyle bu yeni hükme ilişkin ibare değişiklikleri yapılmıştır.

KDV Kanunu’nun 13/i maddesiyle ilgili detaylar 2017/50 sayılı vergi Sirkülerimizde mevcuttur.

 

4

 

7394 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesi komple değiştirilmiştir.

Böylelikle, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerine ait KDV yüklenimlerinin belli şartlarla yatırımcıya iade edilmesi yönteminden vazgeçilerek;

Gerek imalat sanayiine gerekse turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimlerinde ve hizmet ifalarında 31.12.2025 tarihine kadar KDV istisnası uygulanması esası getirilmiştir.

Tebliğin 4. maddesiyle bu yeni istisna hükmüne ilişkin ibare değişiklikleri yapılmış ve KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/E bölümüne 7.A no.lu yeni bir bölüm eklenerek söz konusu istisnanın kapsamı ve uygulama esasları açıklanmıştır.

Buna göre İMALAT SANAYİİ VE TURİZM KONULARINDA TEŞVİK BELGESİ BULUNAN YATIRIMCILAR, 1 MAYIS 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN BU BELGE KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET İHTİYAÇLARINI KDV KANUNUNUN GEÇİCİ 37. MADDESİ UYARINCA KDV SİZ OLARAK TEDARİK EDEBİLECEKLERDİR. (Teşvik belgesine bağlı global listedeki inşaat dışı makine-teçhizat alımları için KDV Kanununun 13/d maddesindeki istisna hükmü uygulanmaya devam olunacaktır.)

Geçici 37. madde kapsamında KDV istisnası uygulayarak imalatçılara ve turizmcilere teşvik belgesi kapsamındaki inşaatlara yönelik mal veya hizmetleri KDV siz olarak veren satıcılar, bu satışlarla ilgili KDV yüklenimlerini indirebilirler, indirimle gideremedikleri KDV yüklenimlerini 42 no.lu KDV Tebliğinin 4. maddesindeki esaslara göre iade alabilirler.

 

5

 

2022/37 sayılı Sirkülerimizin 4. maddesinde belirttiğimiz gibi 7394 sayılı Kanunla KDV Kanunu’na eklenen geçici 42. madde ile, 6745 sayılı Kanun kapsamında verilen yatırım teşvik belgesi uyarınca ELEKTRİK MOTORLU TAŞIT ARAÇLARININ İMALATÇILARINA BU TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA VERİLEN MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 31.12.2023 tarihine kadar KDV den istisna edilmiştir.

42 no.lu KDV Tebliğinin 5. maddesinde bu yeni istisnanın kapsamı ve uygulama esasları düzenlenmiştir.

6

Bu maddede, bir istisna hükmü haline getirilen KDV Kanununun Geçici 37. maddesinin uygulamasında kullanılacak olan 30 ek no.lu İstisna Belgesine işaret edilmektedir.

Bu belgenin örneği aşağıdaki Tebliğ metninin devamındadır.

7

Bu maddede, yeni bir istisna hükmü olan KDV Kanununun Geçici 42. maddesinin uygulamasında kullanılacak, 31 ek no.lu İstisna Belgesine işaret edilmektedir.

Bu belgenin örneği aşağıdaki Tebliğ metninin devamındadır.

8

42 no.lu KDV Tebliğinin;

1, 3, 4, 6. maddeleri 1.5.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

5 ve 7. maddeleri 15.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

Diğer maddeleri yayımı tarihinde (28.05.2022 de)

yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz